Ontwerpvisies

Bij ingewikkelde, ruimtelijke opgaven adviseren wij een ontwerpvisie op te stellen. Als onderdeel van een breed gedragen plan. In een ontwerpvisie werken we een integrale ruimtelijke strategie uit op hoofdlijnen. De ontwerpvisie is nog geen gedetailleerd inrichtingsplan. Het geeft op strategisch niveau de gewenste ontwikkelrichting op lange termijn voor een gebied. We maken belangrijke keuzes over programma, ruimtegebruik en investeringen. In samenhang en op hetzelfde moment.

Gebiedskarakter: weergave van de identiteit

Startpunt is een goede (ruimtelijke) analyse. Dat vormt de basis voor het gebiedskarakter; een eenvoudige weergave van de ruimtelijk-functionele identiteit. Daarmee kunnen we beschermen wat waardevol is en ruimte bieden aan de ambities in een gebied. We inventariseren, clusteren en analyseren bestaand en toekomstig beleid. Zo komen we tot een stevige basis om samen met de gebiedspartijen te werken aan een ontwerpvisie. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn samenhang, haalbaarheid en draagvlak. Bij het maken analyseren we de opgaven en scherpen die aan,     verduidelijken we de belangen van betrokken partijen en onderzoeken we samen mogelijke oplossingen.

Laat u adviseren over:
  • omgevingsvisies
  • gebiedsvisies
  • masterplannen
  • gebiedsprogramma’s

Perspectief bepalen voor de lange termijn.

Bas van Wetten
#

Meer weten of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Bas van Wetten

Projecten

Meer projecten