Omgevingsvisies: duurzame stedelijke ontwikkelingen

We leven in een tijd waarin alles snel verandert en groeit. Van stedelijke landschappen tot een groeiend milieubewustzijn. Daarbij is een duidelijke omgevingsvisie een krachtig instrument. Zowel een gemeentelijke omgevingsvisie, als een stedelijke of dorpsgerichte deelvisie. Deze inclusieve benadering richt zich op het maken van leefbare, evenwichtige en veerkrachtige gemeenschappen.

Wat is een omgevingsvisie?

Een omgevingsvisie richt zich op de toekomstige ontwikkeling van een gemeente. Hierbij wordt een strategie van de fysieke omgeving geschetst voor de lange termijn. Dat gaat verder dan alleen ruimtelijke ordening. Het streven is een bredere integratie van sociale, economische en ecologische aspecten. Het resultaat is een duidelijke en evenwichtige ontwikkeling. Die rekening houdt met de behoeften van huidige en toekomstige generaties.

Belang van participatie

Zonder inclusieve participatie, geen omgevingsvisie. Juist het betrekken van alle belanghebbenden zorgt voor een visie die aansluit bij iedereen. Hierbij gaat het om burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit vergroot het draagvlak, maar zorgt ook voor de juiste inzichten en perspectieven.

Omgevingswet

Voorheen werd gewerkt met een (gemeentelijke) structuurvisie. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet, wordt de structuurvisie vervangen door de omgevingsvisie. De omgevingsvisie lijkt veel op de structuurvisie, maar verschilt op twee belangrijke punten:

  1. er worden meerdere sectorale thema's samengebracht in één verhaal over de fysieke leefomgeving;
  2. de omgevingsvisie komt tot stand op basis van participatie.

Advies omgevingsplannen

Naast de omgevingsvisie moet met de nieuwe Omgevingswet worden overgestapt van bestemmingsplan naar omgevingsplan. Elke gemeente moet zorgen voor één omgevingsplan voor het hele grondgebied. Het omgevingsplan bevat juridisch bindende regels. Daaraan moet iedereen zich houden die activiteiten wil ontplooien in de fysieke leefomgeving. Wij kunnen u adviseren en helpen met het opzetten van een degelijk plan.

Duurzame ontwikkeling en milieubehoud

In een omgevingsvisie is duurzaamheid een centraal principe. Zo wordt niet alleen de leefbare stad ontwikkeld, maar wordt ook rekening gehouden met milieu. Dit kan bijvoorbeeld door het integreren van een groene infrastructuur, energie-efficiëntie of afvalbeheer. Zo streven we naar een veerkrachtige omgeving. Deze zal de kwaliteit van leven verbeteren en de ecologische voetafdruk verkleinen.

Bevordering van sociale samenhang

Een holistische benadering van gemeentelijke ontwikkeling omvat ook de sociale dimensie. Een omgevingsvisie streeft naar inclusieve gemeenschappen waarin sociale gelijkheid en diversiteit worden bevorderd. Een omgeving creëren waarin mensen met alle achtergronden zich thuis voelen. Dit wordt behaald door te investeren in openbare ruimtes, cultuur en sociale voorzieningen.

Economische vitaliteit

Een goed ontworpen omgevingsvisie kan ook de economische vitaliteit van een gemeente stimuleren. Door strategische locatiekeuzes en het aantrekken van diverse bedrijven kan een bloeiende economische omgeving ontstaan. Dit draagt bij aan banengroei en verbeterde levensstandaard voor de gemeenschap.

Meer dan alleen een visie

Een omgevingsvisie is veel meer dan alleen een plan voor gemeentelijke ontwikkeling. Het is een krachtig instrument. Het stelt gemeenten in staat om te groeien op een duurzame, inclusieve en veerkrachtige manier. De omgevingsvisie brengt participatie, duurzaamheid, flexibiliteit, sociale samenhang en economische groei samen. Zo kunnen gemeenten een betere toekomst voor zichzelf en hun inwoners creëren.

#

Meer weten of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Jasmijn van Tilburg