Gebiedsvisie centrum Opmeer Spanbroek

Op 22 juni 2023 heeft de gemeenteraad van Opmeer de gebiedsvisie voor het centrum unaniem vastgesteld. Inwoners, ondernemers en organisaties hebben de afgelopen maanden meegedacht, meegepraat en meegewerkt aan deze visie voor het centrum. Nu is het tijd, voor zowel ontwikkelaars en ondernemers als de gemeente, om de handschoen op te pakken en samen aan de slag te gaan!

P05123_Kansenkaart_Opmeer centrumvisie_20220825_visiekaart_17 totaal.png

Het centrum van de gemeente Opmeer is dé centrale ontmoetingsplek voor inwoners in dorp en regio. Hoewel het centrum van oudsher een sterke positie heeft, staat het toekomstperspectief onder druk. Het winkelbezoek loopt terug ten gunste van internet. De gevolgen van de coronapandemie versterken trends die al waren ingezet. Vergrijzing is ook een aandachtspunt, van de consument én van de ondernemer. Opmeer moet op zoek naar een profiel en aanbod dat daarbij past. Zonder een structurele aanpak ligt een toename van leegstand op de loer.

Vitaal en levendig centrum

Het centrumgebied is een belangrijke economische motor én de belangrijkste ontmoetingsplek van Opmeer. Om de vitaliteit en levendigheid te verhogen zetten we in op het volgende:

  • toevoegen van nieuwe bezoekersstromen;
  • toevoegen van nieuwe functies op sleutelplekken, waar veel stromen passeren;
  • verdichten van de bebouwing, compacter maken van het centrum;
  • versterken van de (beeld)kwaliteit en identiteit van openbare ruimte en gebouwen;
  • versterken van verblijfsmogelijkheden op 'sleutelplekken';
  • versterken vitaliteit en levendigheid langs hoofdroutes.

Het winkelgebied ligt op het kruispunt van het historische landelijke lint en het waterlint van De Wijzend. Hier is Opmeer ontstaan. Dat mag je zien, beleven en herkennen. Omdat de identiteit en beeldkwaliteit in het gebied zwak zijn, mag de identiteit sterk sturend zijn bij ontwikkelingen. Doel is om generieke architectuur en ingrepen in de openbare ruimte te voorkomen. Inzetten op behoud, herstel en versterken van cultuurhistorische identiteitsdragers en verbijzonderen van sleutelplekken, vormen daarbij de kern. Zo brengen we de historische watergang De Wijzend terug in het straatbeeld.

Vergroening centraal

Door de huidige versteende inrichting van het centrum, vormen klimaatmaatregelen een nieuwe laag in het centrum en maken zij in belangrijke mate deel uit van de planvorming. Vergroening staat centraal, waarbij aangesloten wordt op de meerwaarde van een gezonde, veilige en fijne leefomgeving. Duurzame maatregelen zoals vergroening en duurzame energieopwekking hebben tevens een functionele en visuele meerwaarde. Tegelijkertijd wordt ingezet op een verkeersveilig en autoluw centrumgebied met een lage snelheid van autoverkeer, met minder vrachtverkeer, en waar auto’s te gast zijn. De autobereikbaarheid van het centrum blijft goed in de toekomst, met parkeervoorzieningen nabij de winkels. Daarbij wordt een betere balans gevonden voor enerzijds ruimte voor de auto, en anderzijds ruimte voor ontmoeting, fietsers, voetgangers, water en groen. De overcapaciteit aan parkeerplaatsen biedt een unieke kans om deze slag te maken.

Klik hier voor meer informatie.

P05123_Visiekaart 2D_Opmeer centrumvisie_20230315-groter bestand2.png
P05123_Kansenkaart_3D Opmeer centrumvisie_20220825_kansenkaart_inzoom voor website.png
    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Gemeente Opmeer

Locatie

Opmeer

Afronding

2023

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Piet Zuidhof