Nieuw perspectief voor het centrum van Opmeer

Het centrum van Opmeer is dé centrale ontmoetingsplek voor inwoners in dorp en regio. Hoewel het centrum van oudsher een sterke positie heeft, staat het toekomstperspectief onder druk. Het winkelbezoek loopt terug. Vergrijzing is ook een aandachtspunt, van de consument én van de ondernemer. Samen met Movares en Smarticipatie maakte BRO een gebiedsvisie, bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Op 22 juni jl. heeft de gemeenteraad van Opmeer de gebiedsvisie voor het centrum unaniem vastgesteld.

Gebiedsvisie voor vitaal en levendig centrum

Het centrumgebied is een belangrijke economische motor én de belangrijkste ontmoetingsplek van Opmeer. Om de vitaliteit en levendigheid te verhogen zetten we in op het volgende:

  • toevoegen van nieuwe bezoekersstromen;
  • toevoegen van nieuwe functies op sleutelplekken, waar veel stromen passeren;
  • verdichten van de bebouwing, compacter maken van het centrum;
  • versterken van de (beeld)kwaliteit en identiteit van openbare ruimte en gebouwen;
  • versterken van verblijfsmogelijkheden op 'sleutelplekken';
  • versterken vitaliteit en levendigheid langs hoofdroutes.

Het winkelgebied ligt op het kruispunt van het historische landelijke lint en het waterlint van De Wijzend. Hier is Opmeer ontstaan. Dat mag je zien, beleven en herkennen. Omdat de identiteit en beeldkwaliteit in het gebied zwak zijn, mag de identiteit sterk sturend zijn bij ontwikkelingen. Doel is om generieke architectuur en ingrepen in de openbare ruimte te voorkomen. Inzetten op behoud, herstel en versterken van cultuurhistorische identiteitsdragers en verbijzonderen van sleutelplekken, vormen daarbij de kern. Zo brengen we de historische watergang De Wijzend terug in het straatbeeld.

Vergroening centraal in beeldkwaliteitsplan

Door de huidige versteende inrichting van het centrum, vormen klimaatmaatregelen een nieuwe laag in het centrum en maken zij in belangrijke mate deel uit van de planvorming. Vergroening staat centraal, waarbij wordt aangesloten op de meerwaarde van een gezonde, veilige en fijne leefomgeving. Duurzame maatregelen zoals vergroening en duurzame energieopwekking hebben tevens een functionele en visuele meerwaarde. Tegelijkertijd wordt ingezet op een verkeersveilig en autoluw centrumgebied met een lage snelheid van autoverkeer, met minder vrachtverkeer, en waar auto’s te gast zijn. De autobereikbaarheid van het centrum blijft goed in de toekomst, met parkeervoorzieningen nabij de winkels. Daarbij wordt een betere balans gevonden voor enerzijds ruimte voor de auto, en anderzijds ruimte voor ontmoeting, fietsers, voetgangers, water en groen. De overcapaciteit aan parkeerplaatsen biedt een unieke kans om deze slag te maken.

    Deel deze pagina
#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Thijmen van Gompel