Centrum- en detailhandelsvisie Wolvega

Voor het centrum van Wolvega is BRO op zoek gegaan naar een eigen profiel. Het centrum draait niet meer alleen om winkels, ontmoeten en verblijven worden steeds belangrijker voor een vitaal centrumgebied. Hiervoor zijn een stip op de horizon en een integrale aanpak nodig, die door alle partijen worden gedragen.

Resultaat

Het resultaat is een centrumvisie met op hoofdlijnen doelen, kaders en uitgangspunten rondom vier thema’s:
  • bereikbaarheid
  • openbare ruimte
  • sfeergebieden
  • samenwerking

De visie op hoofdlijnen wordt geconcretiseerd door het centrum ruimtelijk en functioneel te verdelen in sfeergebieden, en gerichte doelen, ambities en uitgangspunten te benoemen voor herinrichting. Deze input is vertaald naar een uitvoeringsagenda met de belangrijkste projecten en verantwoordelijke partijen. Compact en concreet neergezet en visueel ondersteund door ontwerpscenario’s en inspiratiebeelden. Een intensief traject heeft geleid van visie - naar uitgangspunten - naar concrete schetsontwerpen. Een uitgebreid participatieproces is doorlopen met een stuurgroep, projectgroep, klankbordgroep en twee brede stakeholdersbijeenkomsten met ondernemers, bewoners en raadsleden. Daarnaast zijn diverse bilaterale afstemmingsmomenten geweest. Uniek aan het proces is enerzijds de mate van concreetheid en scherpte door de intensieve betrokkenheid van partijen. Anderzijds is aan de visie een concreet uitvoeringsplan gekoppeld voor zowel de gemeente als marktpartijen, met daarin concrete acties, planning en budgetten.

Overkoepelend is de gehele gemeente Weststellingwerf een nieuwe detailhandelsvisie opgesteld. Dit vormt het juridisch beleidskader voor alle detailhandelsontwikkelingen. Naast het centrum kent Wolvega immers ook een grote PDV-locatie, namelijk het Home Center. Ook het dorpshart van Noordwolde heeft een duidelijk centrumgebied dat essentieel is voor de leefbaarheid in het dorp.

Eind juni 2021 zijn zowel de centrumvisie als detailhandelsvisie door de gemeenteraad vastgesteld.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Gemeente Weststellingswerf

Locatie

Centrum Wolvega

Afronding

2020

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Robin van Lieshout