Beeldkwaliteitsplan buitengebied Someren

Someren: een aantrekkelijk landschap om te wonen, te werken en te recreëren. Natuur, landschap, water, rust en ruimte staan cen-traal. Daarom werken we in Someren aan het behoud van bestaande landschappen, herstel van beschadigde gebieden en de ontwikkeling van nieuwe kwaliteiten. Dit doen we samen met inwoners, bedrijven en recreanten.

P05420_streefbeeld BKP Someren_20220916.jpg

Van toetsen naar inspireren

Someren heeft een landschap om trots op te zijn. Het mooiste is misschien wel de diversiteit, die continu aan verandering onderhevig is. We gebruiken het landschap op een andere manier dan 100 jaar geleden. Hierdoor is het landschapsbeeld veranderd. In de toekomst zullen we het landschap ook op een andere manier gaan gebruiken. Het gebruik verschuift de laatste jaren steeds vaker van een (agrarisch) productielandschap naar een plek voor een diversiteit aan functies zoals wonen en recreëren.

Om ervoor te zorgen dat we in dit veranderende landschap waardevolle elementen beschermen en voortbouwen op wat van waarde is, biedt een beeldkwaliteitsplan houvast. Houvast in het vastleggen van de kernkwaliteiten en handvatten om hier toekomstgericht mee om te gaan. Met als einddoel dat Someren een landschap heeft en houdt om trots op te zijn.

In 2022 heeft BRO in opdracht van Gemeente Someren gewerkt aan een evaluatie van het beeldkwaliteitsplan buitengebied uit 2011, met als resultaat een geactualiseerd beeldkwaliteitsplan. Nu het beeldkwaliteitsplan is vastgesteld door de gemeenteraad kan Someren volop verder met het behouden en versterken van de kwaliteiten in het buitengebied. Belangrijk aandachtspunt in de evaluatie is de verandering van sturingsfilosofie. Waar het huidige beeldkwaliteitsplan nog veelal gebruikt wordt als strikt toetsingskader, moet het nieuwe plan vooral inspireren. Een set van bouwstenen en richtlijnen die met gezond verstand worden toegepast in het landschap. Inspiratie voor hoe gebiedseigen kwaliteiten versterkt kunnen worden. En op elke plek zal dat net iets anders moeten.

Het beeldkwaliteitsplan vormt het verbindende element tussen landschap, architectuur en stedenbouw. Het plan geeft kaders en richtlijnen waarmee de beeldkwaliteit van een bepaald gebied gewaarborgd wordt. Bijvoorbeeld het behoud van karakteristieke zichtlijnen, of een knotwilgenrij. Het beeldkwaliteitsplan kijkt alleen naar wat belangrijk is om de kwaliteit van ‘hoe het er uitziet’ te waarborgen. Er wordt geen concrete uitwerking voor een gebied gemaakt. Het plan vormt de richtlijn bij de realisatie van ruimtelijke plannen, en vertaalt principes naar concrete oplossingsrichtingen.

Beeldkwaliteit is voor iedereen anders. Wat voor de één een hoge kwaliteit heeft, is voor de ander juist omgekeerd. Bij beeldkwaliteit gaat het vooral over dat iets aansluit bij de kenmerken van de omgeving. Hierbij kun je denken aan de kenmerken in de bodem zoals voedselrijkdom of waterstand. Ook bovengrondse kenmerken spelen een rol zoals openheid of vorm van de verkaveling. Door aan te sluiten bij de lokale kenmerken ontstaat een samenhangend en kenmerkend beeld. Beeldkwaliteit is dus wat anders dan een opgeruimd en schoon landschap.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Gemeente Someren

Locatie

Someren

Afronding

2022

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Bas van Wetten