Zoeken

Handreiking Clean Energy Hubs

BRO heeft voor de werkgroep Clean Energy Hubs (provincies, Rijkswaterstaat en Port of Rotterdam) een handreiking opgesteld voor de juridisch-planologische aspecten van de ontwikke……

Artikelen

Toekomstig energiesysteem: grote impact op industrie

Ons energiesysteem raakt aan alle facetten van Nederland; het houdt ons warm, veilig en gevoed. Maar ook steeds vaker brengt het ons van A naar B. En het houdt ons aan het werk. I……

Artikelen

E-magazine Ruimte 77 - Gebiedsontwikkeling

De ontwikkelingsruimte in Nederland wordt steeds schaarser. Dat maakt een nieuwe benadering van gebiedsontwikkeling noodzakelijk. De uitdagingen op hogere schaalniveaus zijn direc……

Artikelen

Inpassingsplan drijvend zonnepark De Beldert

De Beldert in gemeente Buren is een voormalige zandwinplas, ten noordoosten van het Amsterdam-Rijnkanaal. Momenteel is de plas afgesloten voor recreatief gebruik, en alleen toegan……

Project

Netaansluiting windpark Hollandse Kust gereed

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft BRO een Rijksinpassingsplan opgesteld voor het kabeltracé nearshore en op land, en voor het transformatorstat……

Project

Recent onderzoek: groene waterstof op wijkniveau

Bij de transitie naar een duurzaam energiesysteem speelt waterstof een belangrijke rol. BRO heeft recent onderzoek gedaan naar de impact en randvoorwaarden voor het gebruik van wa……

Artikelen

Gevolgen stikstofuitspraak voor bouwprojecten

Vorige week stonden de media bol van het nieuws over de Porthos uitspraak. Deze uitspraak ging over de bouwvrijstelling, een wettelijke vrijstelling voor projecten die mogelijk le……

Artikelen

Uitspraak Raad van State Porthos

Om te voorkomen dat bouwprojecten grote vertraging oplopen is sinds 1 juli 2021 de bouwvrijstelling opgenomen in de Wet natuurbescherming. Op 2 november 2022 heeft de Afdeling bes……

Artikelen

CO2 transport en opslag onder de Noordzee

Eén van de manieren om de klimaatdoelstellingen te realiseren is het afvangen van CO2 om het vervolgens te gebruiken of ondergronds op te slaan. Dit heet Carbon Capture Utilisation and Storage, kortweg CCUS. Porthos ontwikkelt een project waarbij CO2 van …
Rijksinpassingsplan Co2 transport en opslag In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelde BRO het Rijksinpassingsplan op voor het eerste CO2 transport ……

Project | Rijksinpassingsplan

Aansluiten Windpark op landelijk hoogspanningsnet

Raad van State gaf in 2020 groen licht voor inpassingsplan net op zee Hollandse kust noord en west Alpha. Een vraag of hulp nodig? Windparken aansluiten op landelijk hoogspanni……

Project | Rijksinpassingsplan

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos