Het Programma Energiehoofdstructuur

30 juni 2023

Klimaatverandering is een wereldwijd probleem. BRO wil een rol spelen in een duurzame toekomst. Dat doen we door de transitie naar een hernieuwbaar energiesysteem te ondersteunen. Daarvoor zijn we onder meer nauw betrokken bij het Programma Energiehoofdstructuur. Samen met experts bundelen we in dat programma de krachten om te komen tot kaders voor een nieuwe energiehoofdstructuur.

Maasvlakte

Het Programma Energiehoofdstructuur

Inmiddels heeft BRO veel projecten in portefeuille gericht op het realiseren van een duurzaam energiesysteem. Denk aan wind- en zonneparken, hoogspanningsverbindingen, energieopslag, CO2-opslag onder de Noordzee en een waterstofnetwerk. Ook werken wij met een aantal vaste partners aan verschillende duurzame energieprojecten. Het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) is er daar één van. In dit programma schetsen we de hoofdlijnen van de toekomstige energiestructuur van Nederland. Deze structuur gaat aanzienlijk veranderen als gevolg van de doelstelling om te stoppen met de uitstoot door fossiele energie in 2050.

Steeds meer nieuwe ruimtevragers

Gaandeweg gaan we minder aardgas gebruiken en juist meer energie van de zon en de wind. Daarnaast zijn het toenemende gebruik van waterstof en kernenergie en nieuwe vormen van warmte, brandstof en elektriciteit, nieuwe ruimtevragers. Want hiervoor zijn kabels, leidingen, opslag- en conversielocaties nodig. Gezien de grote impact op de ruimte, zal de nieuwe energiehoofdstructuur bepalend zijn voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het PEH stelt voor deze energiehoofdstructuur de nationale kaders vast. Zodat overheden en bouwers de nieuwe structuur goed kunnen plannen. Met respect voor natuur en omgeving.

"De samenwerking is naast noodzakelijk ook succesvol."


Samenwerking met experts noodzakelijk

Wij werken voor dit programma in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, samen met Pondera Consult en CE Delft. Pondera Consult is gespecialiseerd in duurzame energieprojecten in brede zin. Voor het PEH brengen zij vooral de ruime ervaring met de MER-systematiek, energie-ontwikkeltrajecten en elektriciteitsinfrastructuur in. CE Delft is gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor milieu- en duurzaamheidsvraagstukken. Deze samenwerkingspartner vult het team aan met uitstekende kennis over energiesystemen van de toekomst, en de kosten en baten hiervan. BRO sluit de cirkel met kennis van de Omgevingswet, ruimtelijke planvorming en ervaring in participatietrajecten.

Luisteren en leren van elkaar

Door de bundeling van de verschillende disciplines en kennisvelden is dit een enorm uitdagend en inspirerend programma. Luisteren naar en leren van elkaar zorgen ervoor dat we stappen kunnen zetten die we alleen nooit hadden kunnen zetten. In plaats van iedereen adviserend vanaf zijn eigen eilandje. De samenwerking is naast noodzakelijk ook succesvol; inmiddels is de volgende gezamenlijke opdracht (samen met Arcadis) binnen: het Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee (VAWOZ) 2031 - 2040.

    Deel deze pagina
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Wanda Blommensteijn