Zoeken

Kaderrichtlijn Water nieuw hoofdpijndossier?

Het doel van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is het verbeteren van de waterkwaliteit in Europa. De richtlijn, sinds 2000 van kracht, moet zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in E……

Artikelen

Schetsen aan de toekomst van Someren

Sinds 2021 werkt BRO samen met Gemeente Someren aan de omgevingsvisie. Na vele gesprekken en werksessies zijn de contouren van de omgevingsvisie klaar. Tijd dus om langs alle dorp……

Project

Laddertoets: afwegen harde plancapaciteit met BRO 3 stappenbenadering

Door de analyse van de kwantitatieve behoefte te splitsen in drie stappen, ontstaat een praktisch werkbare vorm die voldoet aan de jurisprudentie omtrent de Ladder voor duurzame v……

Artikelen

Makkelijker 'een straatje erbij' door aangepaste Ladder?

De woningbouwopgave is groot. Voor verschillende doelgroepen is het steeds lastiger een geschikte woning te vinden. Veel gemeenten worstelen met dezelfde opgave: veel vraag en te ……

Artikelen

Omgevingsplan Veldhoven

Een omgevingsplan voor Zonderwijk, volgens de regels én de filosofie van de Omgevingswet. Dat is de opdracht waarmee BRO, samen met Gemeente Veldhoven, aan de slag is gegaan. E……

Project

Netaansluiting windpark Hollandse Kust gereed

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft BRO een Rijksinpassingsplan opgesteld voor het kabeltracé nearshore en op land, en voor het transformatorstat……

Project

Participeren met verbrede reikwijdte

Met de omgevingsdialoog zijn de meeste initiatiefnemers goed bekend. Maar met de aanstaande inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt niet alleen ingezet op een verbrede reikwijd……

Artikelen

AERIUS Calculator voor stikstof geactualiseerd

Op 26 januari 2023 is de AERIUS Calculator voor stikstofberekeningen geactualiseerd naar de versie 2022. Met de AERIUS Calculator worden de stikstofuitstoot en de stikstofdepositi……

Artikelen

Symboolpolitiek redt ongezonde jeugd niet

Recent heeft het kabinet besloten dat gemeenten snackbars mogen weren bij scholen, en in wijken waar al veel fastfood is. Om overgewicht bij jongeren tegen te gaan. Maar gaat deze……

Artikelen

Beleidshuis: stevige fundering, dragende muren

De Omgevingswet is een belangrijke aanjager voor het nadenken over samenhang in beleid. Hiervoor is het beleidshuis bedoeld. Maar hoe bouw je dat beleidshuis zodat het daadwerkeli……

Artikelen

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos