Zoeken

Het programma onder de Omgevingswet

Een programma geeft aan hoe gemeenten de omgevingsvisie of onderdelen daarvan wil realiseren. Het bevat concrete maatregelen voor bescherming, beheer, gebruik en ontwikkeling van ……

Artikelen

De beleidscyclus onder de Omgevingswet

De Omgevingswet biedt gemeenten in haar beleidscyclus de inzet van vier kerninstrumenten: omgevingsvisie, programma, omgevingsplan en omgevingsvergunning. Welke instrumenten hebbe……

Artikelen

Strategische en flexibele gebiedsontwikkeling

Denken in 'eigen hokjes' en een opeenstapeling van ambities: we zien het nog te vaak gebeuren in gemeenteland. Zowel als het gaat om gebiedsontwikkeling als bij losse initiatieven……

Artikelen

De Omgevingswet geeft ruimte voor maatwerk

Gemeenten krijgen, binnen een bepaalde bandbreedte, meer ruimte voor maatwerk. En: bij het mogelijk maken van een gebiedsontwikkeling is er meer ruimte voor gebiedsspecifieke afwe……

Artikelen

Bouwstenen voor vitale en levendige centra

Centrumgebieden veranderen continu. Ontmoeten en beleven staan steeds meer centraal. Maar hoe kom je tot een aantrekkelijk centrum waar mensen willen verblijven? Het begint met ee……

Artikelen

Nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2024

Kan de nieuwe Omgevingswet eraan bijdragen dat de ambities van gemeenten en initiatiefnemers bij een gebiedsontwikkeling op één lijn komen? En zo ja, wat levert dat dan concreet o……

Artikelen

E-magazine Ruimte 78 - Regelruimte & ruimteregels

De nieuwe Omgevingswet is in aantocht. Dat betekent nieuwe instrumenten voor gemeenten en mooie kansen voor stad en platteland. Hoe pakken we die kansen samen op? Door - in deze……

Artikelen

Kaderrichtlijn Water nieuw hoofdpijndossier?

Het doel van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is het verbeteren van de waterkwaliteit in Europa. De richtlijn, sinds 2000 van kracht, moet zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in E……

Artikelen

Schetsen aan de toekomst van Someren

Sinds 2021 werkt BRO samen met Gemeente Someren aan de omgevingsvisie. Na vele gesprekken en werksessies zijn de contouren van de omgevingsvisie klaar. Tijd dus om langs alle dorp……

Project

Laddertoets: afwegen harde plancapaciteit met BRO 3 stappenbenadering

Door de analyse van de kwantitatieve behoefte te splitsen in drie stappen, ontstaat een praktisch werkbare vorm die voldoet aan de jurisprudentie omtrent de Ladder voor duurzame v……

Artikelen

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos