Zoeken

CO2 transport en opslag onder de Noordzee

Eén van de manieren om de klimaatdoelstellingen te realiseren is het afvangen van CO2 om het vervolgens te gebruiken of ondergronds op te slaan. Dit heet Carbon Capture Utilisation and Storage, kortweg CCUS. Porthos ontwikkelt een project waarbij CO2 van …
Rijksinpassingsplan Co2 transport en opslag In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelde BRO het Rijksinpassingsplan op voor het eerste CO2 transport ……

Project | Rijksinpassingsplan

Huisvesting voor arbeidsmigranten

Aan kwalitatieve huisvesting voor arbeidsmigranten is een schrijnend tekort. BRO ondersteunt ontwikkelaars bij de vergunningaanvraag voor nieuwe verblijfsmogelijkheden. Een vra……

Project

Ruimtelijk kwaliteitsplan en regiovoorstel A15 / A12

BRO maakte het regiovoorstel voor de inpassing van Rijksweg A15 / A12, tussen knooppunt Ressen en de aansluiting met de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Met Provincie Gelderland, Gemeenten Duiven, Overbetuwe, Lingewaard en Zevenaar, Waterschap Rijn en IJsse…
Regiovoorstel voor een gedragen, haalbare en alternatieve inpassing van de nieuwe rijksweg. Met versterking van ruimtelijk-functionele kwaliteiten in het gebied. BRO organiseerde ……

Project

Omgevingsvisie Ermelo

Gemeente Ermelo wil de kerninstrumenten optimaal op elkaar afstemmen in de omgevingsvisie. Een vraag of hulp nodig? In het voorjaar van 2020 is Gemeente Ermelo gestart met de ……

Project

Handreiking Saneren plancapaciteit

BRO heeft - in opdracht van de Retailagenda en samen met Rho - een handreiking opgesteld om plancapaciteit beleidsmatig en juridisch te verminderen zónder dat het leidt tot planschade.
BRO heeft - in opdracht van de Retailagenda en samen met Rho - een handreiking opgesteld om plancapaciteit beleidsmatig en juridisch te verminderen zónder dat het leidt tot plansc……

Artikelen

Omgevingsverordening Hardenberg

Integratie van de regels uit de gemeentelijke verordeningen met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Een vraag of hulp nodig? BRO ondersteunt Gemeente Hardenberg bij het op……

Project

Advies instrument 'programma' Omgevingswet Eindhoven

Het advies geeft antwoord op de vraag hoe de huidige manier van werken met programma's aansluit bij de Omgevingswet. Een vraag of hulp nodig? Doel en werking BRO heeft Geme……

Project | Plan van aanpak

Aansluiten Windpark op landelijk hoogspanningsnet

Raad van State gaf in 2020 groen licht voor inpassingsplan net op zee Hollandse kust noord en west Alpha. Een vraag of hulp nodig? Windparken aansluiten op landelijk hoogspanni……

Project | Rijksinpassingsplan

Omgevingsvisie Oosterhout

Bijzonder is dat de omgevingsvisie naast een algemene en thematische component, ook een gebiedsgerichte component heeft. De omgevingsvisie is als website opgeleverd. Een vraag ……

Project

Omgevingswet: provincie en gezondheid

Aan de hand van de resultaten wordt door het Interprovinciaal Overleg (IPO) de keuze voorbereid wat provincies gezamenlijk oppakken en wat individueel. Een vraag of hulp nodig?……

Project

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos