Zoeken

CO2 transport en opslag onder de Noordzee

Eén van de manieren om de klimaatdoelstellingen te realiseren is het afvangen van CO2 om het vervolgens te gebruiken of ondergronds op te slaan. Dit heet Carbon Capture Utilisation and Storage, kortweg CCUS. Porthos ontwikkelt een project waarbij CO2 van …
Een vraag of hulp nodig? Rijksinpassingsplan Co2 transport en opslag In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelde BRO het Rijksinpassingsplan op voor ……

Project | Rijksinpassingsplan

Huisvesting voor arbeidsmigranten

Aan kwalitatieve huisvesting voor arbeidsmigranten is een schrijnend tekort. BRO ondersteunt ontwikkelaars bij de vergunningaanvraag voor nieuwe verblijfsmogelijkheden. Het ma……

Project

Omgevingsvisie Ermelo

Gemeente Ermelo wil de kerninstrumenten optimaal op elkaar afstemmen in de omgevingsvisie. Een vraag of hulp nodig? In het voorjaar van 2020 is Gemeente Ermelo gestart met de ……

Project

Handreiking Saneren plancapaciteit

BRO heeft - in opdracht van de Retailagenda en samen met Rho - een handreiking opgesteld om plancapaciteit beleidsmatig en juridisch te verminderen zónder dat het leidt tot planschade.
Meer weten over dit onderwerp? BRO heeft - in opdracht van de Retailagenda en samen met Rho - een handreiking opgesteld om plancapaciteit beleidsmatig en juridisch te verminderen ……

Artikelen

Omgevingsverordening Hardenberg

Integratie van de regels uit de gemeentelijke verordeningen met betrekking tot de fysieke leefomgeving. BRO ondersteunt Gemeente Hardenberg bij het opstellen van een omgevings……

Project

Advies instrument 'programma' Omgevingswet Eindhoven

Het advies geeft antwoord op de vraag hoe de huidige manier van werken met programma's aansluit bij de Omgevingswet. Een vraag of hulp nodig? Doel en werking BRO heeft Geme……

Project | Plan van aanpak

Aansluiten Windpark op landelijk hoogspanningsnet

Een vraag of hulp nodig? Windparken aansluiten op landelijk hoogspanningsnet Het rijksinpassingsplan maakt mogelijk dat de platforms van het windpark op zee Hollandse Kust (noo……

Project | Rijksinpassingsplan

Omgevingsvisie Oosterhout

Begin 2019 is Gemeente Oosterhout gestart met het omgevingsvisieproces. Bijzonder aan de omgevingsvisie is dat deze naast een algemene en thematische component, ook een gebiedsger……

Project

Omgevingswet: provincie en gezondheid

Een vraag of hulp nodig? Rol provincie onder de Omgevingswet Vanuit het IPO was behoefte aan een verdiepende verkenning naar de rol van de provincie onder de Omgevingswet bij d……

Project

Sprekende omgevingsvisie voor Súdwest-Fryslân, in woord en beeld

Een vraag of hulp nodig? Klankbord In eerste instantie had Gemeente Súdwest-Fryslân de ambitie zoveel mogelijk zelf te doen in het omgevingsvisieproces, zowel inhoudelijk als b……

Project | Omgevingsvisie

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos