Campusontwikkeling: duidelijke kaders en visie op voorzieningen

30 mei 2024

Campusterreinen zijn van oudsher gefocust op onderwijs en onderzoek, en vaak opgebouwd als een eiland binnen de stad. De traditionele campus waar onderwijs en onderzoek centraal staan, verschuift echter naar een campus waar steeds meer behoefte is aan verblijfskwaliteit en aanvullende functies.

Van onderwijscampus naar compleet voorzieningencluster

Bij deze verschuiving spelen huisvesting, ruimte voor start-ups en recreatievoorzieningen ook een belangrijke rol en wordt de blik meer naar buiten gericht. Campusterreinen kunnen gezien worden als belangrijke ecosystemen binnen Nederlandse steden met een eigen voorzieningenbehoefte.

Visie op voorzieningenstructuur belangrijk

De Nederlandse campussen zijn voortdurend in ontwikkeling. De meerwaarde van gedeelde voorzieningen wordt helaas nog weleens vergeten bij campusontwikkelingen. Dit omdat gebiedsontwikkeling vaak gedreven wordt door stedenbouwkundige kaders en woningbouweisen. De toekomst van campusterreinen vraagt om het creëren van een gezonde, duurzame en klimaatadaptieve campus waar gebruikers samenkomen. Zowel vanuit ruimtelijke als functionele voorwaarden is het belangrijk dat gekeken wordt naar de juiste voorzieningen.

Keuzes maken in 'must have' en 'nice to have' voorzieningen

De campus kan gezien worden als een stad in het klein. De opgaven die in de stad spelen kunnen gezien worden als spiegel voor de opgaven die spelen voor campusterreinen. Denk aan het huisvestingsvraagstuk van studenten, opgaven rondom klimaatadaptatie en mobiliteitsopgaven.  Deze opgaven spelen in centrumgebieden, maar ook op campusterreinen. Deze verschillende vraagstukken concurreren met elkaar om ruimte.

Het is hierbij de uitdaging om samen met stakeholders af te wegen welke voorzieningen waar moeten landen. Daarom is het aan te bevelen om in een visie onderscheid te maken tussen 'must have' en 'nice to have' voorzieningen. Welke voorzieningen kunnen ook elders in de stad een plek krijgen en hoe versterkt dit elkaar? Denk bijvoorbeeld aan het verplaatsen van start-ups naar bedrijventerreinen in de regio. Deze scale-ups hebben vaak behoefte aan grotere metrages en doorgroeimogelijkheden. Hier is op de campus niet altijd beschikbare ruimte voor.

Vanuit visie naar ruimtelijke en juridische kaders

Vanuit een duidelijke visie is het zaak te kijken hoe dit juridisch kan worden geborgd. De vertaling van visie naar juridische kaders maakt het mogelijk een visie concreet genoeg te maken, met nog steeds voldoende speelruimte. BRO heeft ervaring met het opstellen van dit soort trajecten. In 2018 stelde BRO in opdracht van Gemeente Utrecht een visie voor het Utrecht Science Park. De gemeente wilde de campus versterken door de leefbaarheid te vergroten en stad en campus beter met elkaar te verbinden. BRO bracht een advies uit ten aanzien van de gewenste voorzieningenstructuur. Meer recent had BRO een ondersteunende en verbindende rol bij het opstellen van een nieuw ontwikkelkader voor de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

BRO: spin in het web bij de Technische Universiteit Eindhoven

De TU/e campus is door zijn binnenstedelijke ligging in een groene omgeving uniek van aard. Om de ambities van de TU/e op lange termijn te kunnen realiseren, heeft de TU/e behoefte aan een nieuw omgevingsplan. De TU/e wilde in opmaat daartoe komen tot een ontwikkelkader voor de campus. Het ontwikkelkader dient te helpen bij het schetsen van duidelijke kaders en het samenbrengen van ambities op verschillende thema's. In het ontwikkelkader heeft BRO het beleid van TU/e op verschillende gebieden samengevoegd, samen met stakeholders keuzes gemaakt voor de toekomst, en deze keuzes vertaald in heldere ruimtelijke en functionele kaders. Dit geeft een basis voor het toekomstige omgevingsplan. Onze integrale projectteams bestaan uit specialisten op het gebied van functies, gebiedsontwikkeling, stedenbouw en omgevingsrecht. Daarbij kijken we bij gebiedsprocessen waar veel stakeholders verbonden zijn. Om een visie te ontwikkelen met duidelijke kaders die door alle stakeholders gedragen wordt en juridisch planologisch geborgd kan worden.

    Deel deze pagina
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Isa Bosmans