Planologische procedures & omgevingsvergunning

Nieuwe ontwikkelingen die niet passen binnen de regels van het bestemmingsplan of omgevingsplan? Dan moeten óf deze ontwikkelingen worden aangepast, óf door de gemeente een afwijkingsbesluit worden genomen. Hiervoor moet een planologische procedure worden doorlopen. Wij ondersteunen projectontwikkelaars, investeerders en particulieren bij het kiezen en doorlopen van de juiste procedure. Wij ondersteunen overheden bij het opstellen van bestemmingsplannen en omgevingsplannen.

Vergunningsvrij bouwen

In principe is een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen van bouwwerken en het gebruiken van gronden en bouwwerken, in strijd met het bestemmingsplan of omgevingsplan. In sommige gevallen is het mogelijk dit vergunningsvrij te doen.

De juiste procedure

Bij een duidelijk en begrensd initiatief is een omgevingsvergunning vaak al voldoende. Eenvoudige aanvragen bijvoorbeeld voor bouwen, volgen de reguliere procedure. De omgevingsvergunning kan worden aangevraagd bij één digitaal loket. Voor de aanvraag geldt één procedure waarop één besluit volgt.

Complexere aanvragen, zoals bijvoorbeeld afwijken van het bestemmingsplan of omgevingsplan, volgen uitgebreide procedures. Daarbij is de beslistermijn zes maanden. Een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan kan slechts worden verleend indien sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Daarvoor dient een motivering worden opgesteld. Dit betekent ook dat, in verband met een zorgvuldige besluitvorming, de nodige omgevingsonderzoeken moeten worden uitgevoerd.


Laat u adviseren over:
  • planologische procedures
  • ruimtelijke onderbouwingen
  • milieuonderzoeken
  • omgevingsplannen
  • omgevingsvergunningen
  • Omgevingswet

Zorgvuldige voorbereiding en begeleiding noodzakelijk.

Mirte van Dooren
#

Meer weten of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Mirte van Dooren