Strategie Bedrijventerrein Zwijndrecht

Gemeente Zwijndrecht had behoefte aan heldere toekomstperspectieven voor haar werklocaties. BRO ontwikkelde een strategie bedrijventerreinen waarin richting wordt gegeven aan de verschillende vraagstukken.

Zwijndrecht telt zeven bedrijventerreinen. Een daarvan, Groote Lindt, is watergebonden en sterk gericht op de maritieme sector. De gemeente zet in op een krachtige economie en wil graag bijdragen aan de ambitie van de regio Drechtsteden om 30.000 banen extra te creëren. Daarnaast spelen er veel vraagstukken ten aanzien van bedrijventerreinen. Sprake is van een strijd om de ruimte met andere functies, met name woningbouw. Ook zijn delen van bedrijventerreinen verouderd en liggen er opgaven ten aanzien van revitalisering of herstructurering. Voor de havens op het watergebonden bedrijventerrein is het de vraag of deze op langere termijn nog geschikt zijn voor de moderne binnenvaartschepen. Gemeente Zwijndrecht heeft daarom voor de toekomst van de verschillende bedrijventerreinen behoefte aan een helder ontwikkelingsperspectief.

Samen nadenken over de toekomst

Alle ontwikkelingen op en rondom de bedrijventerreinen zijn in beeld gebracht. Hiervoor hebben we aan de hand van diverse bronnen, feiten en een schouw bedrijventerreinpaspoorten opgesteld. Aansluitend zijn trends en ontwikkelingen aangegeven zoals economische en sectorale ontwikkelingen, marktdynamiek en next economy. Alle informatie is samengebracht in een discussienotitie, die zowel intern (ambtelijk als bestuurlijk) als extern met het georganiseerde bedrijfsleven is besproken. Aansluitend is een enquête uitgezet onder ondernemers en vast-goedeigenaren op het bedrijventerrein waarin zij ontwikkelingen, kansen en knelpunten konden aangeven.

Naar een bedrijventerreinstrategie

Op basis van de bedrijventerreinpaspoorten, trends en ontwikkelingen, enquête en de interne en externe discussies is een bedrijventerreinstrategie voor Zwijndrecht ontwikkeld. Per bedrijventerrein is uitgewerkt hoe het momenteel functioneert, welk ontwikkelperspectief er ligt en welke acties nodig zijn om dit te bereiken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het consolideren en versterken van het huidige gebruik door revitalisering, versterken van het aanbod voor bepaalde branches en functies, en het al dan niet toestaan van verdere verkleuring op het bedrijven-terrein.

Op 22 februari 2022 heeft de raad van Zwijndrecht de bedrijventerreinstrategie vastgesteld.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Gemeente Zwijndrecht

Locatie

Zwijndrecht

Afronding

2021

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Henry de Vaan