Stedenbouwkundig plan Industrieweg Dreumel

Grenzend aan de dijk van de Waal, biedt transformatie van het voormalige kleinschalige industrieterrein aan de Industrieweg mogelijkheden voor uitbreiding van woonkern Dreumel. Met 65 woningen. De voormalige boomgaard biedt een bijzondere ruimtelijke kwaliteit aan de nieuwe en bestaande woonwijken. De vluchtheuvel krijgt op creatieve wijze een nieuwe functie.

P02016_Industrieweg_verkavelingsplan_20220125_voorwebsite.jpg

Passende functie op karakteristieke plek

Tussen de twee historische wegen Wilhelminastraat en Waaldijk ligt sinds de jaren ’60 een kleinschalig industrieterrein. Het terrein is gelegen tussen de kern van Dreumel en het landschap van de Waal met zijn uiterwaarden en dijken. Voor de komst van de bedrijvigheid was de zone tussen de dijk en de kern een landelijk gebied met boomgaarden en akkers. De Waal zorgt er voor dat het gebied in een kenmerkend landschap met meanderende vormen en verschillende hoogteverschillen ligt. Onderdeel daarvan zijn de nog steeds aanwezige vluchtheuvels, die in tijden van overstromingen mensen en dieren beschermden.

Na de komst van de uitbreidingswijk De Laak, ligt de bedrijvigheid ingeklemd tussen woongebieden. Het terrein geeft een rommelige aanblik en is qua functie niet meer passend in de woonkern. Bovendien zorgt het voor verkeershinder. Om die reden is in het Dorpsontwikkelingsplan voor Dreumel (2015) de locatie aangeduid als herstructureringsgebied. BRO heeft het stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan en bestemmingsplan opgesteld.

Haalbaar en te faseren plan

Vanuit de grondeigenaren zijn haalbaarheid en fasering belangrijke uitgangspunten. Voor de gemeente is het woningbouwprogramma in relatie tot de woonvisie en een kwalitatieve groene openbare ruimte belangrijk. Om te komen tot een haalbaar plan, is in een vroeg stadium reken- en tekenwerk uitgevoerd. De mogelijkheid tot een gefaseerde ontwikkeling heeft een stempel gedrukt op het stedenbouwkundig plan. Zo bepalen bestaande kadastrale grenzen deels de ligging van de nieuwe infrastructuur. In totaal biedt de wijk ruimte aan 65 woningen van verschillende woningtypologieën zoals appartementen, tweekappers, rij-, vrijstaande- en seniorenwoningen.

DJI_0568_bewerkt.jpg
P02016_Industrieweg_verkavelingsplan_20220125_voorwebsite_zoom.jpg

Groenstructuren complementeren de wijk

Ondanks de complexiteit door de verschillende grondeigenaren is door goed omgevingsmanagement een passend plan gemaakt. Verschillende schetsontwerpen hebben geleid tot een groene woonwijk die ook omliggende woongebieden versterkt. De voormalige boomgaard wordt een ruimte om te wandelen en te spelen voor zowel de nieuwe als bestaande wijken. Daarnaast wordt de wijk ten westen omzoomd door een groenzone met wandelpad.

De entree van de woonwijk krijgt bij de Wilhelminaweg door de nieuwe invulling van de vluchtheuvel een bijzondere openbare ruimte. Op en rondom de vluchtheuvel is ruimte voor spelen en verblijven. De ruimte wordt omkaderd door twee kleinschalige en dorpse appartementsgebouwen. De Industrieweg blijft gehandhaafd en fungeert als hoofdontsluiting. Het profiel van de hoofdontsluiting is breder opgezet, en biedt ruimte voor een bomenrij en een watergang. Richting de Waaldijk wordt een natuurlijk ingericht pad langs een houtsingel aangebracht, waardoor de nieuwe wijk de verbinding is tussen de Waal en de kern.

Dwarsprofielen.jpg

Passende beeldkwaliteit

Om het stedenbouwkundig plan tot recht te laten komen, heeft BRO het beeldkwaliteitplan voor de nieuwe wijk opgesteld. Met de ruime en groene opzet van de wijk wordt een woonbuurt met een dorps karakter voorzien. Het dorpse karakter sluit goed aan bij de ligging aan de Waaldijk, en zoekt verbinding met de bebouwing aan de Wilhelminastraat. Het streven is om de architectuur van de woningen hierbij te laten aansluiten. Dit wordt mede bereikt door een dorpse, herkenbare vormgeving, met aandacht voor details en traditioneel materiaal.

Juridische verankering

Het stedenbouwkundig plan en de beeldkwaliteit heeft BRO juridisch planologisch vertaald naar een nieuw bestemmingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan 'Dreumel, Industrieweg' is op 1 december 2021 gepubliceerd.

Ruimtelijke_plannen_industrieweg_Dreumel_BRO.png
    Deel deze pagina

Opdrachtgever

ROTO B.V.

Locatie

Dreumel

Afronding

2021

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Marc Oosting