Ecologie in het gevang

De Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught is de zwaarst beveiligde gevangenis van Nederland. Een recente alternatievenafweging wees uit dat een tijdelijke noordelijke ontsluitingsweg noodzakelijk is als veilig alternatief voor het huidige gedetineerdentransport. De tijdelijke weg doorkruist echter gebieden van groot ecologisch belang, waaronder Natura 2000-gebied en het Natuurnetwerk Brabant.

Het huidige transport van gevangenen gaat met hoge snelheid door de bebouwde kom van Vught en Cromvoirt, waar gevaarlijke situaties ontstaan. Ook worden de komende jaren verschillende ontsluitingswegen gerenoveerd. De nieuwe ontsluitingsweg is dus van groot belang voor een veilig en soepel transport.

Effecten natuur getoetst

Voordat een schop in de grond kon worden gezet toetste BRO de effecten van de tijdelijke ontsluitingsweg op de natuur. Het kanaal, waar een tijdelijke brug overheen gaat, is onderdeel van een Natura 2000-gebied. Voor het aanleggen van de weg moeten houtopstanden worden gekapt en wordt Natuurnetwerk Brabant aangetast. In het gebied leven onder andere de boommarter en verschillende soorten vleermuizen. We hadden dus nog heel wat werk voor de boeg.

Multidisciplinaire samenwerking leidt tot snel besluit

Slechts anderhalf jaar na aanvang van deze fase is de brug gereed. Dat deze ambitieuze planning is gehaald komt door de intensieve multidisciplinaire samenwerking. Hierdoor werden de te maken keuzes direct integraal afgewogen en konden we snel doorpakken.

De voltooiing van dit project markeert een cruciale mijlpaal voor de ontwikkeling van de PI Vught, waarbij zowel veiligheidsaspecten als ecologische belangen zorgvuldig zijn afgewogen en gerealiseerd om de beoogde doelen te halen.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Rijksvastgoedbedrijf

Locatie

Vught

Afronding

2024

Expertises