Kleiner doen

Hoe kunnen we samen tot een postfossiel Nederland komen? BRO streeft naar een nieuw ruimtelijk ordeningsbeleid, met het doel om mensen met frisse ideeën voor de toekomst bij elkaar te brengen, met elkaar in gesprek te gaan en samen de bouwstenen te formuleren om de atlas verder op te bouwen.

Post-fossiele Atlas

Het middel is de post-fossiele Atlas. Met deze atlas kunnen lokale initiatieven met elkaar verbonden worden en kan tijdig geanticipeerd worden op lange termijn ontwikkelingen in het Nederlandse landschap. Iedereen wordt uitgedaagd mee te denken en te doen, om te werken aan een post-fossiel Nederland.

Het begint bij de bewoners en gebruikers van Nederlanders zelf. Iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen in zijn of haar directe omgeving. Door bijvoorbeeld bewust om te gaan met energie en water, meer groen in de tuin te brengen en bewuste keuzes te maken in vervoersmiddelen. Dit kan iedereen zelf zonder afhankelijk te zijn van anderen of van de overheid. 

Schaalniveau hoger

Een schaalniveau hoger zijn initiatiefnemers en grotere marktpartijen aan zet. Hier wordt daadwerkelijk gebouwd en Nederland vormgegeven. Door in te zetten op de juiste toepassingen en ontwikkelingen kunnen (bouw)kavels, buurten, wijken en gebieden energiezuiniger, waterbestendiger en groener worden gemaakt. Daarentegen zullen sommige gebieden moeten worden omgezet naar een ander type gebruik of productie. Dit vereist afstemming en vertrouwen van de betrokken partijen. Deze atlas kan helpen door het gezamenlijk doel te ontdekken en hiernaar te handelen (aanpak). Daarnaast kan de atlas voor deze partijen als inspiratiekader dienen door lering te trekken uit vergelijkbare initiatieven die zijn opgenomen in de atlas.

Toekomstige opgaves

De kennisinstituten, ingenieursbureaus, ruimtelijk vormgevers, techneuten en onderzoekers laten het licht schijnen op de toekomstige opgaves die op ons af gaan komen. Hier worden problemen aan het licht gebracht, oplossingen aangedragen en visies ontwikkeld. Vaak is de inslag sectoraal ingestoken, maar geven de urgentie om aan de slag te moeten. Dit zijn opgaves zoals, hoog water, veranderende mobiliteitsopgave, woningbouwopgave, ontwikkeling van economische werkgebieden, versterken van de biodiversiteit en natuurlijk de energietransitie. De Post-fossiele Atlas heeft als doel om deze sectorale benaderingen samen te brengen en inzicht te geven in de gezamenlijke opgave voor Nederland. Wij als vormgevers van Nederland voelen ons verantwoordelijk om de urgentie en visie op Nederland te schetsen.

Uiteindelijk zal de overheid hier enerzijds een faciliterende rol in moeten aannemen, om te zorgen dat initiatieven doorgang kunnen vinden en anderzijds een sturende rol om de samenhang te kunnen bewaken op een hoger schaalniveau. Het vormgeven van een visie zal op zowel gemeentelijk, provinciaal als rijksniveau moeten plaatsvinden.

#

Meer weten of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Bas van Wetten