Mixed-use centrumgebieden

15 februari 2022

Wanneer we het hebben over winkelgebieden, bedoelen we eigenlijk centrumgebieden waar een diversiteit aan functies samenkomt. Zoals winkelen, horeca en dienstverlening. Functies die elkaar versterken en zorgen voor aantrekkelijke gebieden, waar inwoners en bezoekers graag hun tijd doorbrengen.

Nieuwe gebiedsindeling centrumgebieden

De diversiteit aan functies in centrumgebieden heeft ook gevolgen voor de voorzieningenstructuur. In het project Gebiedskoersen Detailhandel Gemeente Rotterdam, is door nieuwe inzichten de gebiedsindeling van centrumgebieden aangescherpt. Doel hiervan is een betere aansluiting op de praktijk, en niet alleen op winkelen. Voor de gewenste transformatie naar mixed-use centrumgebieden met maatschappelijke meerwaarde is dit noodzakelijk.  

Buurthubs aangewezen

In Rotterdam hebben we zogenaamde buurthubs aangewezen: voorzieningenclusters op het laagste niveau, soms met een supermarkt, waar diverse voorzieningen met een primaire functie voor inwoners samenkomen in de buurt of wijk. Voor de winkelstructuur zijn deze buurthubs meestal niet essentieel, maar ze hebben wel een belangrijke ontmoetingsfunctie en dragen bij aan de leefbaarheid van de buurt. Het is vereist een bredere kijk op centrumgebieden mee te nemen in de beleidsvorming, juist aan de voorkant. Het toekomstperspectief van buurthubs wordt dus vooral bepaald door maatschappelijke en economische functies. Om het aanbod op een juiste manier af te stemmen op de vraag zijn een analyse van leefstijlen en de vertaling ervan naar type voorzieningen noodzakelijk.

Detailhandel en horeca in één visie

Ook in de detailhandels- en horecavisie voor Gemeente Groningen is met een bredere blik gekeken naar de voorzieningenstructuur door het beleid voor horeca en detailhandel samen te voegen in één visie. Deze economische sectoren hebben veel gemeen, raken elkaar gebiedsgericht en kennen deels overlappende doelgroepen.

Functiemix centraal

In de visie van Gemeente Groningen staat de functiemix centraal, zodat ruimte ontstaat voor het ontwikkelen van monofunctionele winkelgebieden naar gemengde retailgebieden met hoge verblijfskwaliteit. Daarbij is in Groningen de opgave recreatief winkelaanbod zoveel mogelijk te concentreren in de binnenstad, op de meest kansrijke locaties. De entreegebieden en randen van de binnenstad verkleuren naar gemengde zones, waar naast detailhandel meer ruimte is voor horeca, diensten, leisure, cultuur, werken, onderwijs en zorg. Hier liggen kansen op een andere manier de ontmoetingsfunctie te organiseren, met een mix aan (sociale) functies die beter aansluiten op de behoefte van de inwoners.

Nieuwe integrale concepten

Nieuwe integrale concepten vragen een plekje in centrumgebieden en kunnen, mits goed ingepast, bijdragen aan een bredere functiemix. Bijvoorbeeld een kleinschalige werklocatie annex koffiezaak, een wasserette annex werkplek en een winkel- en horecazaak in één. De ruimtelijke inpassing en het toestaan van dergelijke concepten vragen om maatwerk.

    Deel deze pagina
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Daan Goos