Recente bevolkingsprognoses bieden meer kansen

27 juli 2022

Tot 2040 groeit Nederland met 1,6 miljoen inwoners. Toename van het aantal inwoners betekent extra behoefte aan voorzieningen. Al jaren wordt inwonersgroei te behoudend ingeschat. Dat heeft gevolgen voor het écht durven nadenken over kansen in nieuwe ontwikkelgebieden.

Afbeelding.jpg

Nederland telt in 2040 naar verwachting 19,2 miljoen inwoners, 1,6 miljoen meer dan begin 2022. Vooral de grote en middelgrote gemeenten groeien, net als randgemeenten rondom de grote steden. Dat blijkt uit recent onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Groei van het aantal inwoners betekent toename van het draagvlak voor voorzieningen. En dus extra behoefte aan commerciële voorzieningen zoals supermarkten of cafés, en aan maatschappelijke voorzieningen zoals basisscholen en huisartsen. Met hoeveel extra inwoners je rekent tot 2040, heeft dus direct invloed op de hoeveelheid voorzieningen die je nodig hebt.

Prognoses onder de loep

De nieuwste PBL / CBS prognose valt hoger uit dan de voorgaande twee prognoses. De nieuwste prognose verwacht tussen 2025 en 2040 ruim drie keer zo veel inwoners als de bevolkingsprognose van 2016. Dit verschil wordt met name verklaard door toename van de buitenlandse migratie. Was deze verwachting in 2016 nog ca. 235.000 migranten, in de jongste prognose is dit ca. 924.000 migranten, bijna vier keer zoveel.

Recente bevolkingsprognoses_1.jpg

Er zijn grote verschillen tussen provincies. In Noord-Holland is de verwachtte bevolkingsgroei het meest toegenomen, zowel absoluut als procentueel (zie kaart). Bijna de hele toename komt door de stijgende migratie. Ook in Zuid-Holland neemt de bevolkingsgroei relatief fors toe, maar hiervan is 40% toe te schrijven aan natuurlijke aanwas. Andere provincies waar de natuurlijke aanwas in de prognose van 2022 hoger uitvalt dan in 2016 zijn Flevoland, Gelderland en Noord-Brabant.

Recente bevolkingsprognoses_2.jpg

De natuurlijke aanwas in Groningen is in de prognose van 2022 als enige fors lager dan in 2016. Waar eerst nog werd gesproken over een beperkte groei tot 2040, wordt nu gesproken over een daling. Dit verschil wordt gecompenseerd door de buitenlandse migratie, waardoor de prognose 3% hoger uitvalt dan in 2016. In Limburg is de natuurlijke bevolkingskrimp nog steeds fors, maar wel ca. 10.000 lager dan verwacht in 2016. Daartegenover staat dat de verwachtte buitenlandse migratie in Limburg als enige provincie fors lager is dan verwacht in 2016, waardoor Limburg als enige provincie geen hogere bevolkingsprognose heeft in 2022 dan in 2016.

Kijkend naar de verwachtte binnenlandse migratie valt op dat dit voor Noord-Holland 135.000 inwoners lager uitvalt. Waar in de prognose van 2016 nog werd uitgegaan van een positief saldo van ca. 27.000 tussen 2025 en 2040, wordt in 2022 een negatief saldo van ca. 108.000 inwoners verwacht. Met name Utrecht lijkt populairder geworden als woonbestemming (+47.000), maar ook Flevoland (+27.000), Noord-Brabant (+27.000) en Overijssel (+19.000) hebben een positievere binnenlandse migratie.

Behoefte aan voorzieningen te behoudend ingeschat

Immigratie en woningbouw zijn moeilijk exact te voorspellen. De onzekerheid wordt groter naarmate we verder in de toekomst kijken. Ofwel: er is veel onduidelijkheid over het toekomstige aantal en type inwoners. Terwijl we deze informatie juist nu gebruiken om toekomstvisies voor nieuwe gebieden te ontwikkelen. In veel gebieden komen de recente prognoses gunstiger uit dan voorheen gedacht. De groei van inwoners blijkt te behoudend ingeschat. En daarmee vaak ook de behoefte aan extra voorzieningen.

Groter durven denken

Het in beeld brengen van de toekomstige vraag is de basis voor het ontwikkelen van een gebiedsvisie. Hoeveel inwoners gaan hier wonen? Wie gaan hier wonen? Wat betekent dat voor het voorzieningenniveau? Als écht sprake is van krimp in een gebied is een behoudend perspectief verstandig, maar zijn gedurfde keuzes soms noodzakelijk om het voorzieningenaanbod op peil te houden. Echter biedt een ruimere bevolkingsprognose over het algemeen meer groeimogelijkheden en kansen voor nieuwe voorzieningen en mag wat groter worden gedacht!

    Deel deze pagina
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Felix Wigman