Compacte centra creëren

30 juni 2023

BRO doet veel aan monitoring van centrumgebieden en binnensteden. We kijken naar de metingen en spelen een centrale rol in het proces. We interpreteren de data om de resultaten te koppelen aan meetbare beleidsdoelen. Op basis hiervan adviseren we over welke maatregelen effectief zijn en welke niet. Voor ons is monitoring geen eindstation, maar een cyclisch interactief proces.

Centrum Meppel

Monitoring geeft richting aan ontwikkelingen

Gemeenten, provincies en centrumgebieden stellen doelen en ambities op. Dan volgen acties en maatregelen, waarmee veel geld gemoeid is. Doel is bijvoorbeeld om aantrekkelijke en levendige centra te creëren, door onder meer publieksvoorzieningen te clusteren en structurele leegstand om te vormen tot een compact centrum. Monitoring is essentieel om de voortgang van deze doelen en ambities te checken. Liggen we op koers? Ook kan monitoring de effectiviteit van de uitvoering bepalen, zeker als je het vergelijkt met andere centra.

Leren van Drenthe

Door van elkaar te leren weten we welke maatregelen het meest effectief zijn, om specifieke doelen te halen. Zo hoeft niet elk centrum het wiel opnieuw uit te vinden. In Drenthe is er een mooi voorbeeld van een succesvolle samenwerking tussen provincie, gemeenten en marktpartijen. Dankzij intensieve samenwerking zijn hier veel successen geboekt. Hoe ze dat daar deden? Dat lees je hier >

Focus op het proces

Monitoring moet naar onze mening structureel onderdeel uitmaken van de beleidscyclus. Beleid en uitvoering vormen immers een cirkel, geen lineair pad. Je blijft altijd bezig met het bijstellen van (meetbare) doelen, het optimaliseren van de uitvoering en de evaluatie ervan. Monitoring is daarvoor bij uitstek het middel. Focus niet alleen op het product, zoals een fancy digitaal dashboard of datasets, maar vooral op het proces en de uitkomsten. Welke doelen moeten we bereiken? Met wie delen we de resultaten? Hoe gaan we om met politiek gevoelige antwoorden? Maak monitoring een logisch onderdeel van een goede samenwerking tussen overheid en markt.

"Monitoring is een structureel onderdeel van de beleidscyclus."


Meetbare doelen met kritische prestatie indicatoren (KPI’s)

Pak dan je beleidsdocument of meerjarenprogramma erbij en onderstreep de beleidsdoelen en ambities. Zijn deze meetbaar? Zo niet, maak er dan meetbare doelen van door er kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) van te maken. Kijk per KPI hoe je die kunt meten. Welke data heb je nodig en hoe vaak moet je ze verzamelen? Sommige data zijn openbaar en eenvoudig te raadplegen, andere kosten geld. Maak een kosten-baten analyse. Vervolgens is het belangrijk om na te denken over de wensen van de gebruiker. Een wethouder of raadslid wenst andere output dan een ondernemer of ambtenaar.

Investering verdient zichzelf terug

Natuurlijk is het opstarten van een monitoringstraject niet altijd even gemakkelijk en kost het vaak tijd en geld. Bedenk dat de inzet van data en monitoring uiteindelijk leidt tot effectievere beleidskeuzes en uitvoeringsacties, waardoor de investering zichzelf terugverdient. Bovendien zorgt het voor meer transparantie en vertrouwen bij de betrokken partijen, en kan het bijdragen aan een gezonde en vitale toekomst voor onze centrumgebieden.

    Deel deze pagina
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Robin van Lieshout