Strategie bedrijventerreinen Drechtsteden

29 maart 2022

Bedrijventerreinen zijn binnen het ruimtelijk beleid van gemeenten vaak onvoldoende in beeld. Onterecht! Van alle werkgelegenheid is 30% gevestigd op bedrijventerreinen. Op iets meer dan 2% van het totale grondoppervlak. Daarom zijn bedrijventerreinen belangrijk voor de economische ambities van gemeenten.

Faciliteren van de ruimtevraag

Steeds meer gemeenten worstelen met de ruimtevraag van hun bedrijven, en met de vraag hoe zij de bestaande bedrijventerreinen toekomstbestendig kunnen houden. Na jaren van hoogconjunctuur zijn er nauwelijks nog kavels beschikbaar. Ruimte voor nieuwe terreinen is moeilijk te vinden. Bestaande locaties staan onder druk van andere functies die ruimte vragen. De dynamiek en werkgelegenheid komen steeds verder in het gedrang.

Trends en ontwikkelingen

De komende jaren zal er veel op bedrijventerreinen afkomen waar het gaat om energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie, robotisering en dataficatie. Ontwikkelingen die vragen om actuele informatie over de stand van zaken en een heldere bedrijventerreinenstrategie.

Strategie voor Drechtsteden

In een aantal Drechtsteden zijn voor de bestaande bedrijventerreinen gebiedspaspoorten ontwikkeld. Per bedrijventerrein geven kaarten inzicht in werkgelegenheid, bedrijfsdynamiek, ruimtelijke kwaliteit, functieverkleuring, milieuzonering, bouwhoogtes, gebruiksdoelen en eigendomsverhoudingen. Deze gebiedspaspoorten behoren tot de bouwstenen om te komen tot een bedrijventerreinenstrategie, evenals een enquête onder het bedrijfsleven en de trends en ontwikkelingen voor het gebied.

Ontwikkelperspectief bedrijventerreinen

In de strategie staan de rol en betekenis van de bedrijventerreinen voor de lokale economie beschreven. Daarnaast wordt aangegeven hoe de toekomstige ruimtevraag, economische ambities en kwalitatieve opgaven kunnen worden ingevuld. Per bedrijventerrein is het ontwikkelperspectief van het gebied geschetst. Voorbeelden hiervan zijn consolidatie van functies en kwaliteiten, intensiveren van ruimte, revitalisering en herprofilering.

    Deel deze pagina
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Henry de Vaan