Monitoring: datagedreven sturen

15 februari 2022

Gedegen onderzoek en analyse op basis van feiten en cijfers zit in het DNA van elke BRO-er. Het belang van goed en objectief onderzoek neemt toe. Tegelijkertijd worden keuzes integraler, waardoor de complexiteit van analyses en gebruik van databronnen toeneemt. De technische mogelijkheden nemen toe, maar tegelijkertijd zijn er privacybeperkingen. Het datalandschap is sterk versnipperd in partijen en bronnen. Slimme analyses blijven hierdoor uit, een gemiste kans!

We zien dat keuzes in de praktijk nog te vaak worden gebaseerd op onderbuikgevoelens. Analyses blijven veelal beperkt tot het ‘op een rijtje zetten’ van cijfers in een tabel, figuur of kaart. BRO biedt overheden de kans, op meerdere schaalniveaus, meer data gedreven te sturen. Voor 2022 is dé uitdaging: hoe kunnen we efficiënter en data gedreven de juiste besluiten nemen?

Reflectie: invloed van corona op cijfers

Corona heeft veel impact op het koopgedrag, mobiliteit, plekken waar we verblijven en ontmoeten. De effecten zijn terug te zien in verschillende data. BRO heeft daardoor vaak de terechte vraag gekregen of de cijfers van 2020 en 2021 wel representatief zijn om langetermijnbeslissingen te nemen. Bijvoorbeeld voor retail- en centrumvisies of visies voor werklocaties. Een vraag die wij altijd beantwoorden met “geen énkel moment is representatief”. Het gaat namelijk niet om momentopnamen, maar over langere perioden. De historie is geen garantie voor de toekomst, maar geeft wel inzicht in de langetermijntrend. Kortom, monitoring.

Belang van koopstromenonderzoek

Eind 2021 heeft het veldwerk plaatsgevonden van het grootste koopstromenonderzoek ooit in Nederland. (KSO Randstad Noord-Brabant 2021). Het koopstromenonderzoek is het belangrijkste onderzoek dat de basis zou moeten zijn voor elk beleidskader op het gebied van detailhandel en horeca. Het onderzoek geeft op lokaal niveau inzicht in kooporiëntatie zoals binding, afvloeiing, toevloeiing, prestatie van centrumgebieden, mobiliteit, bezoekgedrag en doelgroepen. Alle Nederlandse provincies hebben afgesproken dit onderzoek elke drie jaar uit te voeren, zodat de trend kan worden gemeten. BRO is betrokken bij alle grote koopstromenonderzoeken. In februari 2022 zijn de resultaten beschikbaar.

Belang van eenduidige omzetkengetallen

BRO heeft een trekkersrol binnen de Expertgroep Omzetkengetallen, die onder de vlag van Retail Insiders de jaarlijkse omzetkengetallen voor detailhandel uitbrengt. Hierbinnen worden tussen adviesbureaus afspraken gemaakt over de methode van het distributieplanologisch onderzoek (DPO). De huidige methode is echter niet meer toereikend vanwege branchevervaging en online bestedingen. Bovendien is de term ‘uitbreidingsruimte’ misleidend, en zouden we eerder moeten spreken van ‘krimpruimte’.

Toch hebben veel winkels kwalitatieve behoefte aan uitbreiding van de winkelruimte door modernisering, gemak en comfort en beleving. Betrouwbare cijfers, onderbouwde aannames en genuanceerd advies blijven belangrijk om initiatieven in het kader van de Ladder voor duurzame verstedelijking en de Dienstenrichtlijn te kunnen beoordelen. BRO zet zich momenteel in, samen met andere bureaus, een nieuwe methode te ontwikkelen.

Inzicht in bezoekers

BRO adviseert centrumgebieden over het effectief inzetten van monitoring, zoals bijvoorbeeld voor Roosendaal, Apeldoorn, Venray, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. Samen op zoek gaan naar de juiste antwoorden op de juiste vragen. Wat zijn de resultaten van onze doelen om te komen tot een compact centrum? Hoe kunnen we dit meten? Wat zijn de effecten van evenementen op de bezoekersaantallen? Hoe profiteren de verschillende sectoren hiervan?

Scherpe en zinvolle analyses zijn alleen mogelijk met een duidelijk analyseplan waarin meetbare beleidsdoelen (KPI’s) zijn beschreven. Door big data slim te analyseren en gericht te visualiseren ontstaan de gewenste inzichten. Kritisch zijn op analyses en de betrouwbaarheid en validiteit van databronnen zijn belangrijk. BRO is hierbij de verbinder tussen de wensen van het centrummanagement, ondernemers, gemeente, vastgoedeigenaren en de dataleveranciers en -verwerkers. Wij monitoren niet alleen de economische cijfers, maar ook thema’s zoals mobiliteit, hittestress, vergroening, klimaatadaptatie, transformatie en compactheid van centra.

    Deel deze pagina
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Robin van Lieshout