Water

Een zeespiegelstijging van 5 meter in 2100 én een grotere stijging van de winterafvoeren van de rivieren dan aangenomen. Dat zijn de eerste bevindingen van de Signaalgroep Deltaprogramma 2018. De zomerafvoer zal naar verwachting juist sterk dalen. Ook supercells en clusterbuien komen vaker voor. Die toename van zware buien is al zichtbaar in metingen. De afvoeren van de Rijn en de Maas nemen respectievelijk toe met 113% en 121%. Voor het IJsselmeer geldt een uitgangspunt van +1,5 meter ten opzichte van het huidige peil.

Dominant water

De invloed van water zal de komende tijd een dominante plek innemen. Gezien de bodemgesteldheid, vergaande verrommeling en de structurele energietransitie is het tijd voor een nieuw ordeningsprincipe. De basis daarvan is het natuurlijke en dominante water, de bodemgesteldheid het fundament. Slappe gronden worden vernat om verdere inklinking tegen te gaan.

Natuurlijke inrichting

Stijging van het zeewater en de toename van rivierwater zorgen voor een natuurlijke inrichting van het land. Hierdoor maakt het laaggelegen land, plaats voor (opvang van tijdelijk) water. Meer water schept meer ruimte voor vaarwegen. Ook biedt het water nieuwe kansen voor natuur en recreatie (park). Dat biedt een extra en afwisselende kwaliteit voor de omliggende bebouwingsconcentraties. Water bepaalt de locaties voor nieuwe bebouwingsconcentraties aan de randen van (tijdelijk) water zodat de bereikbaarheid goed is en het een ‘mooi’ onderling (bebouwingsconcentraties en land voor water) contrast vormt.