Bodem

Voor 2050 heeft het KNMI 2 warmtescenario’s opgesteld. Het 1e scenario gaat uit van een temperatuurstijging op aarde van 2°C in 2050 ten opzichte van 1990, waarbij er geen verandering in luchtstromingspatronen optreedt in West-Europa. Het meest extreme klimaatscenario gaat uit van een temperatuurstijging op aarde van 2°C in 2050 ten opzichte van 1990, waarbij de winters in West-Europa zachter en natter zijn door meer westenwind, de zomers warmer en droger door meer oostenwind.

Waterkringloop

Beide warmtescenario’s hebben grote gevolgen voor de waterkringloop. Door de droogte neemt op de hoge zandgronden de hoeveelheid kale grond en mossen toe. Daardoor neemt de verdamping af. Tegelijkertijd neemt door hogere temperaturen en uitdroging van natte bodems de mineralisatiesnelheid in de bodem toe. Dit leidt tot een hogere voedselrijkdom van de bodem.