Wonen: zegen voor steden

20 juni 2022

Woningbouw is een van de grootste en meest urgente opgaven van Nederland. De komende jaren moeten ca. 1 miljoen woningen worden bijgebouwd. Tegelijkertijd is wonen in de stad booming. Een grote woningbouwopgave dus voor onze steden.

De woningbouwopgave biedt kansen voor verdichting én kwaliteitsimpulsen. Daarbij zien we volop kansen juist met woningbouw de monotone stadsuitbreidingen, bedrijventerreinen, OV-knooppunten, stadscentra en stadsranden duurzamer, aantrekkelijker, vitaler en leefbaarder te maken.

Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen zijn de meest inefficiënt gebruikte gebieden van onze steden. Maar liefst 75% van de tijd staan ze leeg, omdat ze vrijwel alleen worden gebruikt van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 - 17.00 uur. Een derde van de steden bestaat uit bedrijventerreinen, wat enorme potenties biedt voor verdichting. Daarbij moet wel worden gekeken naar welke bedrijventerreinen geschikt zijn om te intensiveren naar schone gemengde woonwerkmilieus. Essentieel is dat in de stad geen werkplekken verloren gaan ten gunste van wonen. Want verloren werkgebieden in de stad komen zelden terug. Dit kan ook betekenen dat bedrijfsintensivering aan de ene kant van een bedrijventerrein nodig is om de andere kant in te richten voor schone woonwerkmilieus. Woningbouw moet daarom altijd worden benaderd in samenhang met andere activiteiten die nodig zijn voor een vitale leefomgeving, zoals werken, voorzieningen en recreëren.

Na oorlogse wijken

In de monotone en op schaal van de auto gebaseerde na oorlogse wijken, spelen grote sociale en maatschappelijke problemen die hebben geleid tot een leefbaarheidsopgave. Bijvoorbeeld gezondheid van bewoners en veroudering van vastgoed en openbare ruimtes. Deze wijken zijn bij uitstek geschikt, juist met woningverdichting de leefbaarheidsproblemen aan te pakken. Met als doel te komen tot sociaal diverse, vitale, levendige en toekomstbestendige wijken.

Stadsranden

Bouwen in het buitengebied tegen de bestaande stad - periferie - levert kansen op voor de bestaande stad. Voorkomen moet worden dat opnieuw wordt bezweken onder de druk van de woningbouwopgaven, met als gevolg grootschalige monotone stadsuitbreidingen in lage dichtheden. Door uitbreiding te koppelen aan het versterken van de stadswijken in de rand, kunnen we deze veelal monofunctionele buitenwijken op sociaal en maatschappelijk vlak verrijken. Bijvoorbeeld met schaalvoordeel voor het OV, groter verzorgingsgebied voor voorzieningen en meer doelgroepen.

Stadscentra

In de gemengde centrumgebieden spelen juist weer andere problemen, die we met verdichting kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld het aanpakken van winkelleegstand en sociaal veiliger maken van centrumgebieden in de avonduren, door menging van functies, waaronder wonen.

OV-knooppunten

Het verdichten en intensiveren van OV-knooppunten biedt met name kansen voor steden om stevig in te zetten op duurzame mobiliteit. Het verdichten van OV-knooppunten naar gemengde woonwerkmilieus draagt bij aan een schone en gezonde stad.

Duurzaam perspectief

Met de verdichting van deze gebieden bieden we een duurzaam perspectief voor de woningbouwopgave. Meer woningen zijn een verrijking voor onze dorpen en steden, mits we de juiste koppeling maken met andere stedelijke opgaven.

Daarbij zien we voor deze specifieke gebieden dat juist het toevoegen van woningen een grote kwaliteitsimpuls kan betekenen. Daarom moeten we niet alleen focussen op de kwantitatieve woningbouwopgave, maar juist oog hebben voor de kwaliteit van de leefomgeving.

    Deel deze pagina
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Joris Vos