Batterijopslag, een oplossing voor de file op het elektriciteitsnet?

21 september 2023

Thomas Dammingh van BRO sprak met Casper Cuppen (Senior Business Development Manager bij Lightsource bp) over zonnepanelen, grootschalige opslag van energie en waar ontwikkelaars tegenaan lopen.

Wat is Lightsource bp?

"In beginsel ontwikkelt en beheert Lightsource bp zonne-energieprojecten. Samen met lokale gemeenschappen, bedrijven, landeigenaren en ontwikkelaars focust Lightsource bp zich op projecten die lokale, duurzame en betaalbare elektriciteit opleveren. De laatste tijd maakt het (grootschalig) opslaan van energie steeds vaker onderdeel uit van deze projecten."

"Het elektriciteitsnet is vol, lokaal zelfs overvol, waardoor er sprake is van netcongestie. Dit heeft ook gevolgen voor de ontwikkeling van zonne-energieprojecten. De filevorming op het elektriciteitsnet zorgt er o.a. voor dat nieuwe zonne-energieprojecten niet altijd direct (kunnen) worden aangesloten op het net."

"De netcongestie heeft ook tot gevolg dat nieuwe bedrijven of bedrijven die bijvoorbeeld willen verduurzamen door te elektrificeren niet kunnen aansluiten op het net. Grootschalige energieopslag kan hiervoor een oplossing zijn, hier focussen wij ons dan ook op. Het gaat hierbij zowel om grote batterijen die zijn gekoppeld aan zonne-energieprojecten als om batterijen die los staan van dergelijke projecten. Het tijdelijk opslaan van energie kan bijdragen aan het oplossen en voorkomen van netcongestie."

Zien jullie nog meer ontwikkelingen in de markt?

"We merken dat steeds meer bedrijven graag in hun stroomvraag voor-zien door zelf opgewekte zonnestroom. Op die manier zijn de bedrijven minder afhankelijk en dragen ze hun eigen steentje bij aan de verduurzaming. Bedrijven hoeven dan namelijk niet (of in mindere mate) terug te vallen op grijze stroom."

"Wij kunnen bedrijven daarbij helpen door een zonnepark, op eigen terrein of in de buurt, te realiseren en vervolgens over te dragen aan het bedrijf dat de groene stroom gebruikt voor de productie."

Waar lopen jullie tegenaan bij jullie projecten?

"Wij zien dat zonne-energie steeds meer gemeengoed begint te worden. Het is voor overheden minder ‘spannend’ om toestemming te verlenen voor de realisatie van een zonnepark. Grootschalige energieopslag is daarentegen een minder bekend terrein. We merken dat de realisatie van grootschalige energieopslag, gekoppeld aan een zonnepark maar met name los van een zonnepark, de nodige (juridische) vragen oproept. Het gaat vaak om vragen over de te hanteren afstanden voor bijvoorbeeld externe veiligheid of geluid."

"BRO adviseert en ondersteunt ons bij het beantwoorden van dergelijke juridische vragen. Ook kloppen wij bij BRO aan voor het schrijven van ruimtelijke onderbouwingen en het ondersteunen van bestemmingsplantrajecten. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet kloppen we bij BRO aan voor hulp bij het wijzigen van omgevingsplannen en het doorlopen van bijvoorbeeld een buitenplanse omgevingsplanactiviteit-procedure."

Wat zijn de uitdagingen?

"De ontwikkeling van een zonne-energieproject of grootschalige energieopslag draagt in positieve zin bij aan de verduurzaming van Nederland, maar we zijn ons er wel degelijk van bewust dat deze ontwikkelingen ook een keerzijde hebben. Zo is Nederland qua oppervlakte niet heel groot, waardoor wij dus ook kijken naar meervoudig ruimtegebruik. Hierbij kan o.a. worden gedacht aan telen onder zonnepanelen (agri-pv) en het versterken van de biodiversiteit en de natuur. Ongeacht de combinatie van de ontwikkeling heeft Lightsource bp afgesproken dat elk initiatief ‘Biodiversity Net Gain’ moet zijn. Oftewel, de ontwikkeling moet een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Dit doen we bijvoorbeeld door het realiseren van doorgangen voor kleine dieren, het aanleggen van keverbanken en het versterken watergangen."

Heb je nog een tip voor gemeenten?

"Ik heb eigenlijk twee tips: win de juiste informatie in en durf medewerking te verlenen."

"Het wordt (waarschijnlijk) door veel mensen als een open deur gezien, maar het is echt van essentieel belang om als overheid (en met name gemeentelijke overheden) de juiste informatie in te winnen om een goed afgewogen en gedegen besluit te nemen."

"Om de juiste informatie te verzamelen, kan gebruik worden gemaakt van de kennis van de ontwikkelende partijen. We merken dat sommige overheden huiverig zijn om met ontwikkelaars (zoals Lightsource bp) rond de tafel te gaan zitten en dat is een gemiste kans. Wij hebben veel kennis in huis en we zijn niet allemaal vluchtige ontwikkelaars die alleen maar uit zijn op het snel verdienen van geld. De schoorsteen moet roken, maar we zijn wel een partij die graag mee wil denken en een bijdrage wil leveren aan het verduurzamen van de wereld."

"De realisatie van grootschalige energieopslag kan bijdragen aan het lokaal oplossen van netcongestie. Ook kan het bijdragen aan de verduurzaming van bedrijven en de duurzaamheidsambities van gemeenten. Dit is zowel in ons belang als in het belang van de overheid."

Casper Cuppen (Senior Business Development Manager bij Lightsource bp)
    Deel deze pagina
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Thomas Dammingh