Zoeken

Bouwstenen voor vitale en levendige centra

Centrumgebieden veranderen continu. Ontmoeten en beleven staan steeds meer centraal. Maar hoe kom je tot een aantrekkelijk centrum waar mensen willen verblijven? Het begint met ee……

Artikelen

Nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2024

Kan de nieuwe Omgevingswet eraan bijdragen dat de ambities van gemeenten en initiatiefnemers bij een gebiedsontwikkeling op één lijn komen? En zo ja, wat levert dat dan concreet o……

Artikelen

E-magazine Ruimte 78 - Regelruimte & ruimteregels

De nieuwe Omgevingswet is in aantocht. Dat betekent nieuwe instrumenten voor gemeenten en mooie kansen voor stad en platteland. Hoe pakken we die kansen samen op? Door - in deze……

Artikelen

Kaderrichtlijn Water nieuw hoofdpijndossier?

Het doel van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is het verbeteren van de waterkwaliteit in Europa. De richtlijn, sinds 2000 van kracht, moet zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in E……

Artikelen

Schetsen aan de toekomst van Someren

Sinds 2021 werkt BRO samen met Gemeente Someren aan de omgevingsvisie. Na vele gesprekken en werksessies zijn de contouren van de omgevingsvisie klaar. Tijd dus om langs alle dorp……

Project

Laddertoets: afwegen harde plancapaciteit met BRO 3 stappenbenadering

Door de analyse van de kwantitatieve behoefte te splitsen in drie stappen, ontstaat een praktisch werkbare vorm die voldoet aan de jurisprudentie omtrent de Ladder voor duurzame v……

Artikelen

Het Programma Energiehoofdstructuur

Klimaatverandering is een wereldwijd probleem. BRO wil een rol spelen in een duurzame toekomst. Dat doen we door de transitie naar een hernieuwbaar energiesysteem te ondersteunen.……

Artikelen

Makkelijker 'een straatje erbij' door aangepaste Ladder?

De woningbouwopgave is groot. Voor verschillende doelgroepen is het steeds lastiger een geschikte woning te vinden. Veel gemeenten worstelen met dezelfde opgave: veel vraag en te ……

Artikelen

Omgevingsplan Veldhoven

Een omgevingsplan voor Zonderwijk, volgens de regels én de filosofie van de Omgevingswet. Dat is de opdracht waarmee BRO, samen met Gemeente Veldhoven, aan de slag is gegaan. E……

Project

Netaansluiting windpark Hollandse Kust gereed

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft BRO een Rijksinpassingsplan opgesteld voor het kabeltracé nearshore en op land, en voor het transformatorstat……

Project

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos