Gebiedsontwikkeling glastuinbouwterrein ‘t Ven in Venlo

Structuurvisie en stedenbouwkundig plan.

Herinrichting passage Baardwijkse Overlaat in Waalwijk

Herinrichting cultuurhistorie, natuur en landschap.

Ontwerp en inrichting Odiliapeel centrum

Het ontwerp is binnen een maand na oplevering uitgevoerd, en de opmaat voor verdere herstructurering van de Oudedijk als centrum van Odiliapeel.

Pilot handvatten omgevingsplan d.m.v. staalkaarten

Een ‘kaartenbak’ per gebiedstype, met concrete voorbeelden voor het maken van een omgevingsplan, met open en gesloten normen.

Perspectief Groene Hart

Perspectief als input om het omgevingsbeleid van provincies, gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties beter op elkaar af te stemmen.