Inpassingsplan net op zee Hollandse Kust

Het rijksinpassingsplan maakt mogelijk dat de platforms van het windpark op zee Hollandse Kust (noord) en het noordelijk deel van het windpark op zee Hollandse Kust (west Alpha) worden aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet. Dit wordt mogelijk gemaakt door het aanleggen van ondergrondse hoogspanningskabels naar het bestaande 380 kV hoogspanningsstation Beverwijk en het bouwen van een transformatorstation op het industrieterrein IJmond in Wijk aan Zee, waar o.a. Tata Steel is gevestigd.

In een uitgebreide uitspraak (ABRS 13 mei 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1230) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bijna alle beroepen ongegrond verklaard. Net voordat de PAS door een uitspraak van de Raad van State buiten werking werd gesteld, werd het inpassingsplan vastgesteld. Omdat in het inpassingsplan nog werd uitgegaan van de ontwikkelingsruimte van de PAS, is voor de beroepsfase aanvullend een passende beoordeling opgesteld om de effecten van stikstofdepositie te onderbouwen. Hierdoor kon ecologisch worden onderbouwd dat de (tijdelijke) toename in stikstofdepositie aanvaardbaar is. Daarom heeft de Raad van State de rechtsgevolgen in stand gelaten en kan de ontwikkeling doorgang vinden.

BRO stelde dit rijksinpassingsplan op en adviseerde inzake de ruimtelijke procedure, MER en overige onderzoeken, rijkscoördinatieregeling en toepasselijke (milieu)wet- en regelgeving. Hierbij heeft uitvoerig overleg en afstemming plaatsgevonden met betrokken initiatiefnemers, provincie en gemeenten.

Met deze nieuwe hoogspanningsverbinding en transformatorstation wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de doelstellingen voor duurzame energie. Tot op heden hebben al onze rijksinpassingsplannen stand gehouden bij de Raad van State. Daar zijn we trots op! Op alle niveaus kunnen en willen wij bijdragen aan een toekomstvaste energiestructuur in Nederland.

Contact
Jasmijn van Tilburg, senior adviseur omgevingsrecht & ruimtelijke ordening, jasmijn.van.tilburg@bro.nl, 06 150 253 61 
Wanda Blommensteijn, jurist / senior adviseur omgevingsrecht, wanda.blommensteijn@bro.nl, 06 150 726 51