Retailvisie Krimpenerwaard stimuleert initiatieven

Detailhandel, horeca, dienstverlening en leisure veranderen in hoog tempo, ook op lokaal niveau. Schaalvergroting, branchevervaging en vergrijzing zijn belangrijke oorzaken. Maar er speelt meer zoals e-commerce en de toegenomen mobiliteit van de consument. Hierdoor staat de retail onder druk, bijvoorbeeld in kleine kernen en in landelijke gebieden, met negatieve gevolgen voor de leefbaarheid.

Dit speelt ook in Krimpenerwaard met grotere plaatsen als Gouda, Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel en Rotterdam in de omgeving. Krimpenerwaard bestaat uit relatief kleine kernen, zonder echte ‘hoofdkern’. Hierdoor is het belangrijk de juiste keuzes te maken m.b.t. de verzorgingsfunctie, het toekomstperspectief, en de samenhang tussen de verschillende winkelgebieden in de regio.

BRO heeft een detailhandelsvisie opgesteld waarin de actieplannen van de verschillende ondernemersverenigingen zijn geïntegreerd. Daarbij zijn de vragen beantwoord: Hoe ziet de optimale toekomstige detailhandelsstructuur van de gemeente Krimpenerwaard er uit? Hoe en waar kan worden ingespeeld op nieuwe concepten? Welk afwegingskader hoort hierbij?
Door analyse van de positie, perspectief van de retail en de verschillende winkelgebieden, bepalen gezamenlijk toekomstbeeld en uitwerking van een uitvoeringsprogramma is de gemeentebrede detailhandelsvisie tot stand gekomen. Met de compacte en beeldende visie worden initiatieven gestimuleerd en ongewenste ontwikkelingen voorkomen.

Voor meer informatie: Geri Wijnen, E geri.wijnen@bro.nl, M 06 148 770 74