Beleidskader werklocaties Midden-Limburg

Integraal en uitvoeringsgericht beleidskader werklocaties

Structurele veranderingen in de economie hebben geleid tot een overaanbod aan bedrijventerreinen, winkels en kantoren in Midden-Limburg. Tegelijkertijd veranderen de behoeften van gebruikers en consumenten en blijven vernieuwing en innovatie noodzakelijk. De samenwerkende gemeenten in Midden-Limburg hebben daarom een beleids- en afsprakenkader uitgewerkt dat recht doet aan deze uitdagingen, en aan de veelzijdigheid van het aanbod aan werklocaties in Midden-Limburg qua ligging, omvang, uitstraling, verzorgingsfunctie en toekomstperspectief.

Het doel van het beleidskader is balans brengen in vraag en aanbod van de werklocaties. Aan de hand van de toekomstige structuur is dit evenwicht vertaald in afspraken en procedures. Daarom worden nieuwe ontwikkelingen met regionale effecten ook regionaal afgestemd, en maken gemeenten werk van het in kaart brengen en eventueel verwijderen of veranderen van onbenutte bestemmingsplanmogelijkheden voor winkels en kantoren. Daarnaast wordt meer regionaal samengewerkt bij de vestigingsaanvragen van bedrijven, en het aanbieden van de locaties met nadruk op logistieke, biobased agriculture en nautische bedrijvigheid. BRO heeft zowel het proces als de inhoud begeleid om te komen tot het 'Beleidskader werklocaties'.

De aanpak onderscheidt zich door de horizontale en verticale integraliteit. Horizontaal, omdat naast de drie typen werklocaties bedrijventerreinen, winkels en kantoren, relevante dwarsverbanden met andere beleidsvelden nadrukkelijk zijn meegenomen, zoals het vestigen van bedrijven in vrijkomende agrarische bebouwing. Verticaal, omdat in Midden-Limburg vanuit realistische, regionale beleidsuitgangspunten de vertaling wordt gemaakt naar concrete projecten (maatwerk in juridisch-planologische procedures).

Voor meer informatie: Stijn Loogman, E stijn.loogman@bro.nl, M 06 150 253 43.