Pilot handvatten omgevingsplan d.m.v. staalkaarten

Handvatten omgevingsplan door middel van staalkaarten is een interbestuurlijk project in het kader van ‘Aan de slag met de Omgevingswet’, waarin VNG, IPO, Omgevingsdiensten, Waterschappen, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat participeren. Doel van de staalkaarten is een ‘kaartenbak’ per gebiedstype, met concrete voorbeelden ter inspiratie en gebruik bij het maken van een omgevingsplan, zowel met open als gesloten normen. De staalkaarten zijn een praktisch toepasbaar inspiratiekader, geen blauwdruk.

Per gebiedstype omvat de staalkaart de probleemschets, modelbeschrijving en uitwerking van het model in één of meerdere voorbeelden. De voorbeelden bevatten planregels, en eventueel een voorstel voor digitale verbeelding. Daarnaast zijn keuzemogelijkheden geïmplementeerd om maatwerk te leveren per gebied, thema of functie. De keuzemogelijkheden zijn in drie categorieën te onderscheiden:

  1. 1. sturingswens (toestaan, uitnodigen, initiëren);
  2. 2. omgevingskwaliteit (minimaal, basis, maximaal);
  3. 3. gebiedsproces (conserveren, herstructureren, transformeren).

Daarbij zijn, voor zover mogelijk en toepasbaar, zowel 'open normen' als 'gesloten normen' geformuleerd. Beide zijn variaties op dezelfde norm, op een andere wijze vormgegeven. Aangegeven is hoe met ambities kan worden omgegaan. Ambities worden meestal locatiespecifiek en politiek bepaald, maar daar kunnen wel handvatten voor worden gegeven (handreiking voor 'vrije planregels'). Bijvoorbeeld het aanreiken van ambitieniveaus voor milieukwaliteitseisen en / of omgevingswaarden: minimale kwaliteit, basiskwaliteit en maximale kwaliteit.

BRO heeft voor de staalkaart ‘Centrum stedelijk’ een modelaanpak geformuleerd. Een voorbeeld van algemeen toepasbare regels die als handvat kunnen worden gebruikt bij het opstellen van een omgevingsplan. Het doel is niet om uitputtende modelregels te formuleren, maar de hoofdlijnen van een regeling te beschrijven. Tevens worden aanbevelingen en aandachtspunten gegeven voor de aanbesteding van de opdracht voor de staalkaarten.

Voor meer informatie: wanda.blommensteijn@bro.nl en roeland.mathijsen@bro.nl