Perspectief Groene Hart

Reanimatie van centraal Nederland

De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart heeft haar vergezicht op het Groene Hart rond 2040 geschetst. Het Groene Hart staat, net als de rest van Nederland, voor een aantal grote transities die het beeld van 2040 beïnvloeden. Samen met de komst van de Omgevingswet en de start van het proces naar de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), waren deze transities aanleiding om te komen tot gedeelde ambities voor het Groene Hart.

Via een door BRO begeleid participatieproces heeft de stuurgroep vijf belangrijke opgaven benoemd: bodemdaling, energietransitie, bereikbaarheid en infra, economie en omgevingskwaliteit. Samen met partijen uit en rondom het Groene Hart zijn de kwaliteiten en ambities bij deze opgaven vastgelegd in het Perspectief Groene Hart. Dit perspectief wordt gebruikt als input voor het omgevingsbeleid van provincies, gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties in het Groene Hart, om de verschillende beleids- en visiedocumenten in het Groene Hart beter op elkaar af te stemmen.

Participatie
Door met vele verschillende belangengroepen in het gebied, triple helix overheid, kennisinstituten en bedrijfsleven, gesprekken te voeren in thematische werkplaatsen, is op verschillende thema’s zoals landschap en identiteit inzicht verschaft én kennis gedeeld. Hierdoor ontstonden gezamenlijk gedragen oplossingsrichtingen die bijdragen aan een beter functionerende, landschappelijk unieke regio.

Contact
Piet Zuidhof, stedenbouwkundige, piet.zuidhof@bro.nl