Ondernemersvisie Woerden 2030

In opdracht van Platform Ondernemersverenigingen Woerden (POVW) en Rabobank Rijn en Veenstromen, heeft BRO samen met ondernemers de Ondernemersvisie Woerden 2030 opgesteld. Het doel van deze visie is om met het oog op de naderende gemeenteraadsverkiezingen, aandacht te vragen voor de belangrijkste opgaven die ondernemers de komende jaren samen met de politiek willen oppakken. De ondernemersvisie is tot stand gekomen na twee werksessies, inhoudelijk ondersteund door BRO. Tijdens de eerste sessie zijn voor Woerden de belangrijkste thema's benoemd, de sterkten en zwakten geanaliseerd, en de lokale ontwikkelingen in kaart gebracht. Tijdens de tweede sessie zijn aan de hand van actuele trends en ontwikkelingen prioriteiten aangebracht tussen de thema's, en zijn per thema kansen en bedreigingen benoemd. Aan de hand hiervan zijn 9 gezamenlijke opgaven voor politiek en bedrijfsleven geformuleerd, alsmede de bijdrage die het bedijfsleven hieraan kan leveren.

Uitwerking drie koerslijnen
In de ondernemersvisie zijn drie ‘koerslijnen’ te onderscheiden:

  • recreatieve hotspot van Het Groene Hart;
  • aantrekkelijke woonstad;
  • vitale werklocaties.

Concrete uitwerking per koerslijn
Voor de drie koerslijnen zijn aan de hand van subthema's concrete maatregelen benoemd voor nadere uitwerking:

  • Voor de ‘recreatieve hotspot van Het Groene Hart’ is ingezet op het versterken van het recreatieve aanbod (‘unieke bestemmingen’), de recreatieve routes, verbindingen met het ommeland, en visie en promotie.
  • Voor de ‘aantrekkelijke woonstad’ is ingezet op uitnutting van de uitmuntende kwaliteiten van Woerden als woonstad door maatregelen op het gebied van woningbouw, investeren in voorzieningen en realiseren van duurzame verbindingen met omliggende steden. Herontwikkeling van het kantorengebied Middelland-Noord tot gemengd stedelijk gebied voor wonen, werken en recreëren is één van de maatregelen.
  • Voor het verbeteren van het ondernemersklimaat in Woerden, ‘vitale werklocaties’, wordt ingezet op investeringen in infrastructuur, herstructurering en verduurzaming van werklocaties, in scholing en opleiding van werknemers, in woon-werk combinaties in kleine kernen en in verbetering en verduurzaming van de bereikbaarheid via spoor en weg.

Aanleiding Ondernemersvisie
Aanleiding voor de ondernemersvisie zijn de leegstand van winkels en kantoren en verminderde bereikbaarheid. De kwaliteit van de binnenstad en de Woerdense werklocaties staat onder druk als gevolg van herschikking en concentratie van dienstverlenende bedrijven en winkelketens in grote steden.

Mevrouw Heidi van Woudenberg, bestuurslid Ondernemerskring Woerden en directievoorzitter Rabobank Rijn en Veenstromen verwoordt het als volgt:
“We leven in een tijd met grote maatschappelijke vraagstukken zoals de arbeidsmarkt, de huizenmarkt, het klimaat en de vergrijzing. Juist omdat die vraagstukken zo groot en complex zijn, is een langetermijnvisie nodig. De gezamenlijke ondernemersverenigingen in de gemeente Woerden hebben de handschoen opgepakt. Samen met advies- en ontwerpbureau BRO hebben zij een visie gemaakt op hoe Woerden er in 2030 zou kunnen uitzien qua bedrijvigheid/werkgelegenheid, wonen, recreëren en hoe (duurzame) mobiliteit en de klimaatneutraal opgave hierbij kunnen worden gerealiseerd. Deze visie is verwerkt in een inspiratiedocument, dat met professionele ondersteuning van BRO is opgesteld. Dit document is aangeboden aan de lokale politieke partijen en kan input zijn voor de partijprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Zo werken ondernemers en gemeente samen aan een economisch en maatschappelijk vitaal Woerden!“