Omgevingsvisies Nunspeet - Elburg - Oldebroek

Gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek hebben besloten om in 2017 een integrale omgevingsvisie vast te stellen, waarin de samenwerking naar voren komt, en ook ruimte is voor lokale keuzes en ambities. BRO heeft de omgevingsvisie per gemeente opgesteld, het proces begeleid en de participatie vormgegeven.

In samenspraak met bewoners, ondernemers en maatschappelijk middenveld, is een gezamenlijke gebiedsagenda opgesteld. De gebiedsagenda brengt voor iedere gemeente de centrale opgaven in beeld, toont de verschillen en overeenkomsten in de opgaven. Deze opgaven zijn vertaald in een visie voor elke gemeente waarin leefbaarheid, bereikbaarheid, omgevingskwaliteit, gezondheid, duurzaamheid en economische kwaliteit centraal staan. Om de benodigde investeringen voor de ambities op gang te brengen, zijn gebiedspaspoorten opgesteld. Deze dienen als uitnodiging om gezamenlijk (gemeente, bewoners en ondernemers) de gewenste omgevingskwaliteit te realiseren.

Participatie
Tijdens de verschillende bijeenkomsten zaten steeds andere gesprekspartners aan tafel, bijvoorbeeld werktafels met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en werktafels met overige stakeholders. Met vertegenwoordigers van dorps- en wijkraden zijn integrale discussiesessies georganiseerd, waarbij men kon reageren op stellingen die voortkwamen uit de werktafels.

Tijdens de uitwerking van de omgevingsvisie per gemeente is een bijeenkomst georganiseerd waarvoor dorps- en wijkraden en geïnteresseerden binnen de gemeenten werden uitgenodigd mee te denken over de uitwerking van een aantal gebieds- en themagerichte opgaven. Om de jeugd te betrekken bij het benoemen van gemeentelijke opgaven hebben leerlingen Aardrijkskunde en Maatschappijleer opdrachten uitgewerkt en stellingen verdedigd ten overstaan van raadsleden. Alle resultaten zijn opgenomen in de omgevingsvisies.

Contact
Piet Zuidhof, stedenbouwkundige, piet.zuidhof@bro.nl