Integrale Strategie Ruimte Metropoolregio Eindhoven

Op zoek naar regionaal eigen en internationale allure

De Metropoolregio Eindhoven (MRE) is ‘booming‘. Om de internationale allure en economische kracht te versterken in combinatie met de regionale landschappelijke en sociale identiteit, is gestart met een Integrale Strategie Ruimte (ISR). Deze ISR vormt de inbreng vanuit de regio (21 gemeenten) voor de provinciale omgevingsvisie Noord-Brabant en de basis voor de omgevingsvisies van de 21 gemeenten.

Bijzonder is dat het traject begeleid en gestuurd is door een werkorganisatie bestaande uit drie partijen: overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten trekken gezamenlijk op. De ISR is gevoed door vier pijlers:

  1. proposities van de vier subregio’s;
  2. bijdragen van de drie partijen rondom onderzoeksopgaven;
  3. thematische uitwerkingen van de werkplaatsen van MRE;
  4. beleid van (boven-)regionale schaal.

Via een groot aantal werkbijeenkomsten met deze partijen en begeleid door BRO heeft integratie plaatsgevonden en zijn keuzes gemaakt voor de hoofdlijnen van de ISR, met thema’s als klimaatadaptatie en energieneutraal.

Voor meer informatie: susanne.de.geus@bro.nl