Gebiedsagenda Hoeksche Waard; opmaat omgevingsvisie

De vijf gemeenten binnen de Hoeksche Waard zijn voortvarend aan de slag met de implementatie van de Omgevingswet. Onderdeel is het opstellen van een gebiedsagenda als opmaat voor een omgevingsvisie en omgevingsplan voor de hele Hoeksche Waard. Doel van de gebiedsagenda is het benoemen van inhoudelijke opgaven en sturingsfilosofie voor de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

Naast een data- en beleidsanalyse, is vanuit werkbijeenkomsten met partijen uit de samenleving een goede basis gevormd voor de gebiedsagenda. De vier werkbijeenkomsten hadden wisselende accenten:

  1. functioneel-economisch accent (ondernemersverenigingen, woningbouwcorporaties);
  2. sociaal-maatschappelijk accent (welzijn en zorg in combinatie met wonen);
  3. omgevings- / ruimtelijke kwaliteit;
  4. bijeenkomst met diensten als Jeugd en Gezin, Veiligheidsregio en Omgevingsdienst.

Daarnaast vonden sessies plaats met wethouders en raadsleden van de vijf gemeenten. Bijzonder is dat het duiden van de centrale koers voor de Hoeksche Waard als geheel nagenoeg unaniem is onderschreven door alle vijf gemeenten. Te meer gezien de discussie over gemeentelijke herindeling naar één nieuwe gemeente.

In de gebiedsagenda is voor 5 integrale thema’s de hoofdopgave benoemd, in combinatie met de agendapunten die bij de uitwerking naar de Omgevingsvisie aan de orde moeten komen. De betreffende thema’s zijn:

  1. vitale dorpen en actieve samenleving;
  2. duurzaam, energieneutraal en klimaatbestendig;
  3. vitaal economisch klimaat;
  4. sterke omgevingskwaliteit;
  5. bereikbaar, nabij en toegankelijk.

Per thema is onderscheid gemaakt naar agendapunten op schaalniveau van kernen, Hoeksche Waard als één geheel en Hoeksche Waard overstijgend. Gewerkt wordt nu aan de voorbereidingen voor de volgende fase: naar één Omgevingsvisie voor de Hoeksche Waard.       

Voor meer informatie: susanne.de.geus@bro.nl