Chw plan De Haar-West Assen

De Haar-West in Assen is aangewezen in de zevende tranche van de Crisis- en herstelwet. Daarom kan Gemeente Assen vooruitlopen op de Omgevingswet met een 'bestemmingsplan met verbrede reikwijdte' op grond van artikel 7c van het Uitvoeringsbesluit Crisis- en herstelwet. Dit betekent dat voor een experimentele, innovatieve bestemmingsplanvorm kan worden gekozen: het omgevingsplan.

Ambities

  • Actualisatie van het huidig planologisch kader.
  • Integratie bestemmingsplanregels met verordeningen en beleidsregels.
  • Overzichtelijk, eenvoudig en leesbaar voor burgers.

Pilot voor de ambtelijke organisatie
Voor Gemeente Assen is het plan vooral een pilot voor de integratie van verordeningen en beleidsregels, die zoveel mogelijk gebieds- en locatiespecifiek worden gemaakt. Gekozen is voor een innovatieve opzet van de verbeelding, eenvoudig raadpleegbaar en publieksvriendelijk. Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte biedt meer mogelijkheden:

  • Exploitatieperiode en looptijd van 20 jaar.
  • Vereiste toets aan milieu- en omgevingswaarden is uitgesteld. Deze worden pas in detail onderzocht bij de daadwerkelijke aanvraag omgevingsvergunning.
  • Gebruikgemaakt is van beleidsregels die door het college van burgemeester en wethouders kunnen worden opgesteld. Daarbij kunnen regels worden opgenomen waarvan de uitleg afhankelijk is van (wetsinterpreterende) beleidsregels zoals bouwvolume, bouwhoogte, stedenbouwkundige inrichting en parkeren. Ook is een koppeling gemaakt met het beeldkwaliteitsplan.

Voor meer informatie: roeland.mathijsen@bro.nl