Chw plan gebiedsontwikkeling Rijnhuizen in Nieuwegein

Gemeente Nieuwegein wil het gebied Rijnhuizen herontwikkelen tot een gemengd, hoogwaardig gebied voor wonen, werken en recreëren. Dat betekent onder andere transformatie van (leegstaande) kantoorpanden door sloop / nieuwbouw of door verbouwing. Voor het gebied ligt tevens een woningbouwopgave van 1.500 woningen.

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een nieuw Chw bestemmingsplan nodig, waarin een passend en toegesneden juridisch-planologisch kader met onderbouwing voor de ontwikkeling wordt gegeven. Uitgangspunt is een organische gebiedsontwikkeling, waarbij Gemeente Nieuwegein de ontwikkeling faciliteert en het initiatief overlaat aan de diverse (grond)eigenaren. Er wordt gebruikgemaakt van de mogelijkheden van het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (14e en 15e tranche Crisis- en herstelwet). Ook wordt naar verwachting via de 16e tranche voorzien in uitgebreidere mogelijkheden voor het kostenverhaal. Vanwege de diverse grondeigenaren en de gefaseerde ontwikkeling over meer dan 10 jaar, voldoet de traditionele wijze van kostenverhaal niet.

De organische gebiedsontwikkeling wordt bereikt door gebruik te maken van een regiekaart. Deze kaart geeft de geldende randvoorwaarden vanuit milieu, stedenbouw en cultuurhistorie. De regiekaart wordt opgezet als webviewer, dynamisch en aan te passen vanwege nieuwe beleidskaders of vergunde initiatieven in het gebied. De regiekaart is het juridische kader van het nieuwe bestemmingsplan, en geeft duidelijk de ontwikkelingsmogelijkheden weer binnen het gebied, zowel voor initiatiefnemers als voor gemeente.
Samen met een specifieke regeling voor het kostenverhaal vormt het nieuwe Chw bestemmingsplan een innovatief plan als aanzet voor het toekomstige omgevingsplan.

Voor meer informatie: roeland.mathijsen@bro.nl