Omgevingsplan Erkenkamp in Venlo

Op 18 november 2016 is omgevingsplan Erkenkamp in Venlo onherroepelijk geworden. Daarmee is dit omgevingsplan formeel het eerste plan dat op grond van de Crisis- en herstelwet is vastgesteld en onherroepelijke rechtskracht heeft gekregen.

Planvoornemen
Het gebied ligt aan de Erkenkamp in Steyl, gemeente Venlo. Het gebouwencomplex van Huize Erkenkamp, voorheen verpleeghuis, staat al enige tijd leeg. Het terrein is grotendeels groen met twee omvangrijke gebouwen van ca. 20 meter hoog. Achter het terrein liggen een sportveld en de toegangsweg naar het klooster. De herontwikkeling behelst de sloop van Huize Erkenkamp, waarna realisatie van acht woningen mogelijk is, op zijn vroegst na 1 januari 2025. Het gemeentelijk woningbouwprogramma voorziet voor die tijd nog niet in woningbouw op deze plek, maar de initiatiefnemer wil zekerheid voordat zij tot sloop overgaat. Het bestemmingsplan moet een regeling treffen voor woningbouw buiten de formele planperiode van 10 jaar.

Omgevingsplan op grond van de Crisis- en herstelwet
Het mogelijk maken van ontwikkelingsrechten buiten de 10 jaarstermijn is mogelijk op grond van het 'Besluit uitvoering crisis- en herstelwet 8e tranche' (experiment verbrede reikwijdte bestemmingsplan), waarin gemeente Venlo pilotgemeente is. Hierin is ook de legitimatie te vinden om toepassing te geven aan de inzet van het omgevingsplan inclusief bijbehorende mogelijkheden. Met de Crisis- en herstelwet en het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, 8e tranche is het mogelijk geworden om voor dit gebied een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, het 'Chw bestemmingsplan' (omgevingsplan) op te stellen.

Bijzonderheden, afwijkingen van een regulier bestemmingsplan
De volgende bijzonderheden zijn in het Chw plan opgenomen, die afwijken van een regulier bestemmingsplan:

  • Uitgegaan is van een looptijd en exploitatieperiode van 20 jaar. De ontwikkeling van het gebied is namelijk gebaseerd op het mogelijk maken van ontwikkelingsrechten die buiten de 10 jaarstermijn vallen van de Wet ruimtelijke ordening.
  • Het plan heeft een globaal karakter met de juridische basis om gewenste ontwikkelingen rechtstreeks mogelijk te maken, deze rechtstreekse bouwtitel mag pas minimaal 10 jaar na vaststelling van het plan worden geëffectueerd.
  • Binnen de bestemming ‘woongebied’ is een fasering aangebracht, waarin de toekomstige bestemming tot uitdrukking is gebracht, maar ook is aangegeven welke functies mogelijk zijn zolang het woningbouwprogramma de realisatie van woningen in de weg staat.
  • Realisatie van de woningen is afhankelijk gesteld van de datum van 1 januari 2025.
  • De vereiste toets aan milieu- en omgevingswaarden is uitgesteld. Milieuonderzoeken zijn globaal gehouden (quickscans) en worden pas in detail onderzocht bij de daadwerkelijke aanvraag omgevingsvergunning. Voor flora en fauna geldt echter wel dat, indien sloop op korte(re) termijn plaatsvindt, duidelijkheid moet zijn over eventuele aanwezige soorten.
  • Indien de omgevings- / uitgangssituatie per 1 januari 2025 is gewijzigd, zijn in het plan randvoorwaarden en uitgangspunten gesteld aan het stedenbouwkundig plan voor de woningen.
  • In het plan is gebruikgemaakt van beleidsregels die door het college van burgemeester en wethouders kunnen worden opgesteld. Daarbij kunnen regels worden opgenomen waarvan de uitleg afhankelijk is van (wetsinterpreterende) beleidsregels zoals bouwvolume, bouwhoogte, stedenbouwkundige inrichting, parkeren en cultuurhistorie.

Klik hier voor omgevingsplan Erkenkamp.

Voor meer informatie: roeland.mathijsen@bro.nl