Centrumvisie en uitvoeringsprogramma Hellevoetsluis

Op basis van een intensief participatietraject met ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente, uitvoerige analyse en consumentenonderzoek, is een gedragen Ontwikkelingsvisie 2025 voor winkelcentrum De Struytse Hoeck en omgeving opgesteld. Doel van de visie is het winkelcentrum toekomstbestendig maken, zodat het niet aan concurrentiekracht verliest.

In de visie zijn de volgende uitgangspunten opgenomen: optimaliseren van de bestaande structuur, vergroten van de diversiteit van het aanbod (daghoreca, mengfuncties en sociaal-maatschappelijke functies), versterken van de verblijfskwaliteit, revitaliseren van de buitenkant van het winkelcentrum, versterken van de relatie met het water, verbeteren van de parkeersignalering en inspelen op omnichannel verkoop).

De visie is vertaald naar een actiegericht uitvoeringsprogramma in enkele werksessie met stakeholders. Binnen de thema’s openbare ruimte, herontwikkeling vastgoed, bereikbaarheid / parkeren, services, marketing en acquisitie zijn concrete projecten gedefinieerd. Hierbij is prioritering aangebracht op basis van urgentie en verwachte haalbaarheid. Voor de uitvoering zijn per project een concrete vervolgstrategie geformuleerd en een samenwerkingsstructuur voor partijen onderling bepaald. In een aantal workshops is een kwalitatief plan van eisen opgesteld voor de herinrichting van de openbare ruimte en aanpak van de gevels.

Voor meer informatie: geri.wijnen@bro.nl