Bestemmingsplan De Schatberg

Beeld: De Schatberg

De Schatberg wil het aantal recreatiewoningen met ruim 9 hectare uitbreiden, om in te spelen op recreatieve marktontwikkelingen. De uitbreiding komt in bosrijk gebied, aangemerkt als Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Daarom is naast de gemeentelijke compensatieregeling ook een EHS-compensatie nodig.

BRO heeft zowel het bestemmingsplan, bijbehorende milieuonderzoeken, compensatieplan, ecologische onderzoeken en flora en fauna ontheffing verzorgd. Meer flexibiliteit op het bestaande deel van het recreatiepark is wenselijk (verblijfsaccommodatie, uitbreiding centrale voorzieningen) om flexibel en snel te kunnen inspringen op marktontwikkelingen. In samenspraak met ondernemer en gemeente hebben wij de bestaande planologische mogelijkheden ‘opgerekt’, waardoor een flexibel, compleet en integraal nieuw bestemmingsplan is vastgesteld voor De Schatberg.