Bestemmingsplan Haaren

Haaren krijgt te maken met een sterk vergrijzende bevolking en moet worden voorzien van passende huisvesting voor senioren. Wet- en regelgeving rondom zorg, zorgverlening en huisvesting zijn sterk in beweging. Dit heeft als gevolg dat een flexibel huisvestingsprogramma en bijbehorende flexibele en toekomstbestendige bestemming nodig zijn om aan de toekomstige huisvestingsvraag te kunnen voldoen.

Woon- en zorgstichting ’t Heem is mede hierom voornemens om op de locatie Haarensteyn een nieuw woon- en zorgcomplex te bouwen. Het inmiddels gesloopte verzorgingstehuis Haarensteyn was toe aan vervanging. Ter plaatse van de hoofdbouw en aanleunwoningen is nieuwbouw voorzien die een kwaliteitsimpuls aan de plek en aan het wooncomfort van de (zorg)woningen geeft.

Wij hebben het bestemmingsplan opgesteld waarbij enerzijds flexibiliteit wordt geboden om adequaat in te spelen op de sterk in beweging zijnde zorgmarkt, en anderzijds een passend ruimtelijk kader wordt geschapen voor het concrete bouwplan. Uitwisseling, samenvoeging en omzetting van woon-zorgtypen naar (aanleun)woningen is mogelijk, een regeling is opgenomen voor het toelaten van ondergeschikte horeca en dienstverlening en voorzien is in het kunnen inspelen op toekomstige ruimtebehoefte voor bijvoorbeeld het gedeeltelijk overkappen van een binnentuin.

Ingestoken is op een slimme en versnellende procedure waarbij bestemmingsplan en omgevingsvergunning voor bouwen gelijk oplopen (coördinatieregeling). Hierdoor is de start van de bouw versneld zonder dat de flexibiliteit van het plan wordt aangetast.

Voor meer informatie: jochem.rietbergen@bro.nl

Afbeelding www.t-heem.nl