Alle noodzakelijke milieuonderzoeken en onderzoeken op het gebied van archeologie, cultuurhistorie, natuur & landschap en ecologie, nemen wij mee in onze advisering. We zorgen er voor dat de onderzoeksverplichtingen worden afgestemd op het stadium van de planontwikkeling, zodat geen overbodig onderzoek plaatsvindt. Dat bespaart tijd en geld!

Omgevings- en milieuscan
Om inzicht te krijgen in de bouw- en ontwikkelingsmogelijkheden op een perceel wordt in kaart gebracht binnen welke kaders de beoogde gebruiksfunctie van het perceel moet blijven. Beleidskaders zoals detailhandelsbeleid, woningbouwprogrammering en recreatie- en natuurbeleid geven voorwaarden of uitgangspunten aan waarmee in de planontwikkeling rekening moet worden gehouden. Milieutechnische kaders zoals geluid en geur, en verkeerskundige kaders zoals parkeren en ontsluiting, worden ook in beeld gebracht. Visualisatie hiervan biedt vervolgens een duidelijk beeld waar de mogelijkheden op het perceel liggen danwel ‘overblijven’. Op voorhand worden hiermee niet alleen de haalbaarheid en mogelijke randvoorwaarden in beeld gebracht, het biedt tevens inzicht in de, met name milieu, ‘rechten’ van omliggende bedrijven of andere functies, wat bij de formele procedure aan de orde kan komen.

Voor meer informatie:

Vestiging Amsterdam piet.zuidhof@bro.nl
Vestiging Boxtel mirte.van.dooren@bro.nl
Vestiging Venlo sadaf.sharifi@bro.nl