De Omgevingswet biedt gemeenten vier kerninstrumenten die in samenhang met elkaar het Omgevingshuis vormen:

  1. omgevingsvisie;
  2. programma's;
  3. omgevingsplan;
  4. omgevingsvergunning.

Visie Omgevingshuis
Strategische inzet van, en goede afstemming tussen de vier kerninstrumenten is van groot belang, en worden verwoord in een visie op het Omgevingshuis. Een duidelijke visie op het Omgevingshuis geeft rust en vertrouwen om daadwerkelijk richting te geven aan het opstellen van de omgevingsvisie en het omgevingsplan ter implementatie van de Omgevingswet. Gemeentelijke ambities zijn het vertrekpunt, en burgerparticipatie is wettelijk verplicht bij inzet van de kerninstrumenten.

Omgevingsvisie en programma's
De omgevingsvisie is het strategische plan voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving, en wordt opgesteld door de gemeenteraad. Deze visie is het kader waarbinnen het college programma’s opstelt die uitvoering geven aan het gemeentelijk beleid. Belangrijk voor de gemeenteraad is dus de vraag hoe zij sturing wil geven. Een globale visie die ruimte laat aan het college voor nadere invulling? Of gedetailleerd op bepaalde thema’s of gebieden vanwege de gewenste ruimtelijk-functionele ontwikkelingen en de omgevingskwaliteit binnen het gemeentelijk grondgebied?

Omgevingsplan en omgevingsvergunning
In het omgevingsplan legt de gemeenteraad alle regels vast op het terrein van de fysieke leefomgeving. Uitgangspunt hierbij zijn algemene regels waardoor het aantal vergunningplichten vermindert. Via open normen kan de gemeenteraad in het omgevingsplan afwegingsruimte creëren en verwijzen naar de programma’s. Het uitvoeren van onderzoeken kan worden doorgeschoven naar de vergunningsfase.
Voor meer maatwerk en flexibiliteit kunnen delen van het omgevingsplan worden gedelegeerd naar het college. Dat betekent dat niet kan worden volstaan met algemene regels, maar dat in die gevallen een vergunningstelsel geldt. De afweging vindt dan plaats in het kader van de omgevingsvergunning. Echter, de regels moeten voldoende rechtszekerheid bieden voor burgers en voldoende toetsbaar zijn voor vergunningverlening.

Kaartje Omgevingswet aanvragen
Alle veranderingen in één schema. Vraag het gratis kaartje in handig zakformaat aan door een e-mail te sturen naar sigrid.vriens@bro.nl

Meer weten?
Neem contact op met Jasmijn van Tilburg, jasmijn.van.tilburg@bro.nl