Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt het verplicht participatie in het kader van een omgevingsvisie, programma of omgevingsplan toe te passen, en als gemeente daarvoor beleid op te stellen. Bij de omgevingsvergunning is participatie niet verplicht, tenzij het gaat om een buitenplanse omgevingsvergunning en de raad deze heeft aangewezen als “participatieplichtig”. De wijze waarop participatie wordt toegepast is wettelijk gezien in alle gevallen vormvrij. Het gemeentelijke participatiebeleid is echter wél bindend voor het vaststellend bestuursorgaan.

Participatie leidt tot betere besluitvorming en meer draagvlak
Het vroegtijdig samenwerken met alle belanghebbenden van planontwikkelingen zorgt er voor dat verschillende perspectieven, lokale kennis en creativiteit direct op tafel komen. Daarmee vergroot het de kwaliteit en herkenbaarheid van de oplossingen. Participatie leidt tot betere besluiten voor de leefomgeving en tot meer draagvlak. Participatie is altijd maatwerk.

Uitgangspunten BRO voor participatie
BRO betrekt alle relevante partijen tijdig en actief bij het proces. Wij adviseren en ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van de participatie- en communicatieaanpak. Om een succesvol participatietraject te doorlopen is het noodzakelijk dat burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties zich herkennen in de vraagstelling en verwant zijn met de plek of het gebied van de ontwikkeling. Goed participeren betekent dat alle partijen over dezelfde informatie beschikken, en dat een duidelijke terugkoppeling plaatsvindt van de resultaten. Tenslotte dienen de verwachtingen van betrokkenen in goede banen te worden geleid, om frustraties over het bereikte resultaat te voorkomen.

Digitale projectomgeving voor projecten in voorbereiding en ontwikkeling
Om belanghebbenden optimaal te betrekken in projecten, heeft BRO een digitale projectomgeving ingericht. Een online totaalconcept voor projecten in voorbereiding en ontwikkeling. Een veilig platform waar opdrachtgevers, stakeholders en projectgroepen projectinhoud en -communicatie kunnen aanvullen, inzien en delen. Met brede participatiemogelijkheden, dichtbij... op afstand.

Gerelateerde projecten

Lees ook

Contact
Piet Zuidhof, stedenbouwkundige, piet.zuidhof@bro.nl, 06 150 253 60