In het Omgevingsplan worden alle regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving opgenomen. Het gaat hierbij om een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (vergelijkbaar met de huidige bestemmingen), én om regels over activiteiten met gevolgen voor de fysieke leefomgeving. Deze regels zijn nu veelal opgenomen in gemeentelijke verordeningen, maar het kan ook gaan om de doorvertaling van rijksregels. Het Rijk wil namelijk bij de Omgevingswet meer overlaten aan gemeenten volgens het motto ‘decentraal, tenzij’. De vele regels die op allerlei niveaus hun werking hebben, moeten in één omgevingsplan een plek krijgen. Hoe pak je dit stapsgewijs aan?

Stap 1: Naar één bestemmingsplan (vanaf heden)

 • inventariseer alle geldende gemeentelijke bestemmingsplannen, beheersverordeningen, e.d.;
 • schoon op (digitaliseren, harmoniseren, integreren);
 • voeg deze samen tot één actueel bestemmingsplan.  

Stap 2: Naar één verordening (vanaf heden)

 • inventariseer alle geldende gemeentelijke verordeningen;
 • analyseer welke regels in het omgevingsplan thuishoren;
 • schoon op (digitaliseren, harmoniseren, integreren);
 • voeg deze samen tot één actuele verordening met regels voor de fysieke leefomgeving.

Stap 3: Naar één omgevingsplan (rond inwerkingtreding Omgevingswet)
Voeg de volgende zaken samen voor een beleidsneutrale omzetting van de bestaande regels in één omgevingsplan (nog niet Omgevingswetproof):

 • bestemmingsplan (stap 1);
 • verordening (stap 2);
 • voormalige rijksregels zoals opgenomen in het Invoeringsbesluit Omgevingswet.

Stap 4: Omgevingswetproof maken (gedurende overgangstermijn)

 • verwerk de gemeentelijke ambities zoals vastgelegd in de omgevingsvisie en bouw het omgevingsplan (stap 3) om volgens de regels uit de Omgevingswet en bijbehorende uitvoeringsregelgeving;
 • houdt rekening met doelen en uitgangspunten van de Omgevingswet, en maak eventueel gebruik van de staalkaarten en bouwstenen die het Rijk samen met de VNG opstelt in "Handvatten voor het Omgevingsplan".

Klik hier voor meer invoeringsondersteuning.

Gerelateerde projecten

Meer weten?
Neem contact op met Wanda Blommensteijn, E wanda.blommensteijn@bro.nl, M 06 150 726 51.