Met de komst van de Omgevingswet kunnen vergunningen voor bouwplannen worden aangevraagd via het nieuwe digitale Omgevingsloket DSO: Digitaal Stelsel Omgevingswet. Het toetsingskader verandert en de vergunningplicht wordt opgesplitst in twee delen:

  • vergunningplicht technische bouwactiviteit (technische vergunning) op grond van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl, voorheen Bouwbesluit);
  • vergunningplicht omgevingsplanactiviteit (ruimtelijke vergunning) op grond van het omgevingsplan (hierin gaan de regels uit het bestemmingsplan, de bouwverordening en het welstandsbeleid op).

Zowel in het Bbl als in het omgevingsplan staat welke bouwplannen vergunningvrij / -plichtig zijn. Als het bouwplan niet past binnen het omgevingsplan, kan de initiatiefnemer kiezen voor een aanvraag ruimtelijke vergunning voor een zogenoemde buitenplanse omgevingsplanactiviteit (ruimtelijke onderbouwing) of voor een herziening van het omgevingsplan. De keuze is afhankelijk van de gewenste flexibiliteit en de indieningsvereisten.

De aanvraag ruimtelijke vergunning volgt de reguliere procedure en duurt 8 weken (+ 6 weken verlenging). De initiatiefnemer moet daarbij aangeven hoe omwonenden bij de aanvraag zijn betrokken (participatie). De herziening van het omgevingsplan volgt de uitgebreide procedure en duurt ca. 26 weken.

Meer weten?
Neem contact op met Jasmijn van Tilburg, jasmijn.van.tilburg@bro.nl