De Omgevingswet heeft tot gevolg dat gemeenten nog meer dan nu de zorg voor het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving op hun bordje krijgen. Gemeenten krijgen daarbij meer bestuurlijke ruimte om gebiedsgericht samen met burgers en bedrijven keuzes te maken voor inrichting van de fysieke leefomgeving. Dit vergt een integrale en samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving, en vraagt om betere samenwerking met overheden en participatie van bewoners en bedrijven.

De veranderopgave voor gemeenten als gevolg van de Omgevingswet bestaat volgens de VNG grofweg uit drie elementen:

  1. inzet kerninstrumenten;
  2. anders werken;
  3. digitalisering.

De ambitie van een gemeente geeft sturing aan de veranderopgave. De invoering van de Omgevingswet is een enorme operatie die alleen kan slagen als gemeenten zo snel mogelijk beginnen met de implementatie van de Omgevingswet. Door dit te doen, kan de tijd worden genomen stil te staan bij wat een gemeente wil bereiken met de Omgevingswet. Tijdig beginnen met voorsorteren geeft bovendien de rust en het vertrouwen om daadwerkelijk invulling te geven aan de verbeterdoelen van de Omgevingswet.

Niet voor niets adviseert de VNG gemeenten een Plan van Aanpak op te stellen voor implementatie van de Omgevingswet. Op die manier kan in samenhang, projectmatig en gefaseerd worden toegewerkt naar invulling van de kansen die de Omgevingswet biedt. Inmiddels ondersteunen wij diverse gemeenten bij de totstandkoming van deze plannen van aanpak op inhoud, proces van totstandkoming en communicatie. 
Voor meer informatie: aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Zie ook onze praktijkgerichte incompany trainingen Omgevingswet.

Gerelateerde projecten

Contact
Jasmijn van Tilburg, senior adviseur omgevingsrecht & ruimtelijke ordening, jasmijn.van.tilburg@bro.nl