Kansen pakken voor gebiedsversterking

De markt trekt flink aan; zowel grote als kleine marktpartijen investeren weer. Er is sprake van dynamiek in stad, dorp en buitengebied. Ook al is de inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgesteld, het gedachtegoed ervan komt nu goed van pas.

Dat biedt kansen voor vernieuwing, betere leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de overheid. Die kan deze kansen vérder brengen, waarborgen en samenhang creëren. Voor een optimaal resultaat werken overheid en marktpartijen samen. Want alleen dan kunnen beide partijen goed werken aan versterking van een gebied, en de kansen pakken. Een integraal beleidsdocument dat richting geeft aan de gewenste ontwikkeling en ongewenste ontwikkelingen voorkomt, is daarbij onmisbaar.

Een integrale aanpak
Met ad-hoc handelen bestaat het risico op een leefomgeving die bestaat uit een verzameling van initiatieven. Een integrale aanpak bestaat uit een strategische, langere termijnvisie én een samenhangend proces - met stakeholders - van thematische opgaven en programma’s. Een strategische visie heeft grote meerwaarde, vooral ook voor het proces. Het biedt ruimte voor kansen en voorkomt knelpunten. Want:

  • er ontstaat een structureel proces met ketenpartners en maatschappelijk middenveld, met gezamenlijke doelen, afspraken en acties;
  • het stimuleert de samenleving tot het initiëren van goede ontwikkelingen en het versnellen hiervan;
  • het leidt tot optimaler prioriteiten stellen: in handelen, middelenbesteding en instrumenteninzet;
  • het geeft een adequaat afwegingskader voor soepele afweging van initiatieven.

In een integraal team, samen met partners, werken aan de strategische visie leidt daadwerkelijk tot cultuur- en gedragsverandering!   

Meer sectorale visies en programma’s
Naast integrale, strategische visies op regio- of gemeenteniveau, signaleren we een blijvende behoefte aan meer sectorale visies of programma’s. Die vormen de basis voor regionale, programmatische afspraken: om kansrijke accenten te bepalen, als input voor de strategische integrale visie en uiteraard voor concrete gebiedsuitwerkingen. Het is belangrijk om ook deze thematische visies en programma’s integraal aan te pakken. Dat kunnen we bereiken door de (ruimtelijke) kwaliteit van de leefomgeving leidend te laten zijn. Een VAB-beleid bijvoorbeeld, kan niet tot stand komen zonder goed na te denken over bedrijvigheid, voorzieningen, recreatie, wonen en ruimtelijke kwaliteit van en in het buitengebied. Net zoals een gebiedsvisie voor een transformatiegebied in het centrum niet zonder een analyse op wonen kan.

Kader bepalen
Een goed kader is onmisbaar, zowel voor particuliere ontwikkelaars als voor de overheid. Zeker in deze tijd van uitnodigingsplanologie en organische gebiedsontwikkeling! Een goed en structureel samenwerkingsproces moet aan de basis liggen van zo’n kader.

Maatwerk door participatie
Een adequaat en passend beleidskader is afhankelijk van veel factoren. Wat zijn de specifieke inhoudelijke opgaven? Welk type regie is gewenst? De ene gemeente kiest voor een stevige, gedetailleerde, integrale, gemeentebrede visie. Terwijl de andere gemeente liever met een beknopt koersdocument werkt, in combinatie met thematische- en gebiedsgerichte uitwerkingen.

BRO ondersteunt u bij het kiezen van de juiste aanpak. We vinden het belangrijk dat de betrokken partijen zo veel mogelijk zelf aan het kader en resultaat werken. Zo creëer je maximaal draagvlak, optimale toepasbaarheid en daadwerkelijk gebruik. Wij gaan altijd uit van de integrale benadering. Gebruiksgemak en het creëren van draagvlak, zowel bestuurlijk, ambtelijk als in de samenleving,  zijn onze uitgangspunten. Het resultaat is altijd maatwerk, en sluit aan bij het gedachtegoed van de komende Omgevingswet.

Voor meer informatie: susanne.de.geus@bro.nl