Inpassingsplan Windpark N33 houdt stand bij Raad van State

Het windmolenpark N33 in de omgeving van Veendam in Groningen kan er komen. In een ruim 200 pagina’s tellende uitspraak (ABRS 29 mei 2019, zaaknr. 201703385/1) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de bezwaren tegen het windmolenpark ongegrond verklaard.

Ten behoeve van het nieuwe windpark met 35 windturbines en elektrische infrastructuur, is op 16 februari 2017 het inpassingsplan vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. BRO stelde dit rijksinpassingsplan op en adviseerde inzake de ruimtelijke procedure, MER en overige onderzoeken, rijkscoördinatieregeling en toepasselijke (milieu)wet- en regelgeving. Hierbij heeft uitvoerig overleg en afstemming plaatsgevonden met betrokken initiatiefnemers, provincie en gemeenten.

Met het nieuwe windpark wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de doelstellingen voor duurzame energie. BRO hecht veel waarde aan het halen van deze doelstellingen. Het windpark N33 is het derde grote windpark waar BRO de planvorming voor heeft verzorgd èn dat stand heeft gehouden bij de Raad van State. Het volgende plan, Windpark Nij Hiddum-Houw voor provinsje Fryslân, staat alweer op de agenda bij de Raad van State. Tot op heden hebben al onze rijksinpassingsplannen stand gehouden bij de Raad van State. Daar zijn we trots op!

Naast (grootschalige) windenergieprojecten zijn wij ook nauw betrokken bij netversterkings- en netuitbreidingsprojecten en zonneparken. Zie ook: BRO plannen voorzien 300.000 huishoudens van groene energie. Op alle niveaus kunnen en willen wij bijdragen aan een toekomstvaste energiestructuur in Nederland. Mocht u een initiatief hebben, wij adviseren u graag.

Voor meer informatie: Wanda Blommensteijn, wanda.blommensteijn@bro.nl