Ontwerpbesluiten Net op zee Hollandse Kust (zuid) ter inzage

Vanaf 6 oktober 2017 liggen de ontwerpbesluiten voor het Net op zee Hollandse Kust (zuid) ter inzage. BRO en Pondera hebben samen voor het Ministerie van Economische Zaken het (ontwerp)inpassingsplan opgesteld voor de netaansluiting van het offshore windgebied Hollandse Kust (zuid).

TenneT wil op en ten noorden van de Maasvlakte (gemeente Rotterdam) het Net op zee Hollandse Kust (zuid) realiseren. Het Net op zee bestaat uit twee platforms met transformatoren op de Noordzee, met in totaal vier onderzeese 220 kV elektriciteitskabels naar de kust. Deze kabels worden via een nieuw transformatorstation met twee 380 kV kabels op het bestaande hoogspanningsstation aan de Coloradoweg aangesloten. Hiermee sluit het beoogde windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) aan op het landelijk hoogspanningsnet.

Om dit project mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Dat gebeurt met een inpassingsplan dat wordt vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. Het inpassingsplan heeft betrekking op het deel van de kabels dat in het gemeentelijk ingedeeld gebied is gelegen; ter hoogte van de Maasvlakte het kabeltracé tot circa 3 kilometer uit de kust en het kabeltracé op land. De vergunningen en ontheffingen worden zo veel mogelijk in één procedure voorbereid in de rijkscoördinatieregeling, met coördinatie van de minister van Economische Zaken.

Zie ook: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/noz-hollandse-kust-zuid

Voor meer informatie: wanda.blommensteijn@bro.nl